Project

Uitrijden van verdunde mest op zandgrond

De aanpak van emissies uit stal en opslag, heeft als doel om innovatieve technieken en maatregelen in stal, mest en verwerking voor emissiereductie te ontwikkelen en in de praktijk te implementeren, zodat de reductieopgaven in 2030 zijn gehaald. Het LNV onderzoeksprogramma Stal en Opslag bestaat uit Meten en monitoring (E) onderzoek (F), pilots en demos (G) en communicatie (H). Uit onderzoek moet blijken welke reductietechnieken werken en hoeveel emissiereductie dit oplevert.

Naast onderzoek gericht op nieuwe stallen wordt ook gekeken naar kosteneffectieve aanpassingen aan bestaande stallen. De effecten van de reductieopties zullen in de praktijk worden getoetst en gedemonstreerd op pilotbedrijven en demobedrijven. Om te komen tot implementatie van reductiemaatregelen wordt kennis over nieuwe en bestaande maatregelen verspreid onder de doelgroep van veehouders en erfbetreders. De aanpak levert handelingsperspectief voor veehouders om emissies te reduceren en zetten aan tot toepassing. Dit onderzoek (F) beproeft de effecten van het toedienen van verdunde mest op emissies, gewasopbrengst en stikstofbenutting op zandgrond.

Het Nederlandse reductiedoel ligt in 2030 en is 30% reductie van zowel de NH3 als CH4 emissie bij volledige implementatie van de geïntegreerde voer- en diergerichte aanpak. Vanwege het relatief korte tijdbestek van 10 jaar voor deze transitie is het doel voor 2030 een implementatie van 20% reductie op 80% van de bedrijven.

Daarmee is in 2030 de individuele Nederlandse melkveehouder samen met de bedrijfsadviseur aan de slag gegaan om bij te dragen aan het realiseren van de nationale reductiedoelstellingen voor methaan en ammoniak. Het einddoel wordt in verschillende fases en door verschillende onderling op elkaar afgestemde projecten behaald.

Publicaties