Project

UNITED

Het EU H2020 project UNITED richt zich op het stimuleren van duurzame medegebruik (multi-use) van de zee, waaronder de Noordzee, door in 5 pilot-projecten de onderbouwing voor een levensvatbare aanpak (economisch, sociaal en ecologisch) te leveren. Vanuit 5 perspectieven (Technologie, Economie, Juridisch/Beleid en Veiligheid, Maatschappij en Milieu) en met de ervaringen vanuit de 5 pilots, wordt gewerkt aan een generiek raamwerk voor de ondersteuning van het ontwikkelen van medegebruik op zee in Europa.

Activiteiten zijn het inventariseren van de barrières waar ondernemers tegenaan lopen als men medegebruik probeert te realiseren en te adviseren over mogelijke oplossingen. Ook is belangrijk dat de instrumenten die worden ontwikkeld, om te assisteren in het brengen van de activiteiten in de pilots van TRL niveau 3-5 tot TRL niveau 5-7, te toetsen, eventueel aan te passen en generiek beschikbaar te maken.

De directe output van het project zal bestaan uit

1) een analyse van belemmeringen van het stimuleren van medegebruik van de zee,

2) oplossingsrichtingen om deze barrières te slechten

3) een generiek raamwerk van analyse en advies om medegebruik van de zee te stimuleren en

4) een aantal actuele voorbeelden van activiteiten van medegebruik die van pilot stadium ontwikkelen naar commerciële implementatie.

Een aantal pilots richten zich direct op ook in de Noordzee toe te passen activiteitencombinaties van o.a. duurzame energieproductie en voedselproductie (zeewier, schelpdieren). Deze worden al tijdens de loopduur van het project gerealiseerd.

Publicaties