Project

Vangstregistratie trekvissen Haringvlietsluizen 2022-2023

De Haringvlietsluizen hebben de vrije toegang voor vissen tot het Rijn-Maas stroomgebied ingeperkt. Dit heeft consequenties gehad voor trekvispopulaties. Recent zijn initiatieven gestart voor verbetering van doortrekmogelijkheden, waaronder het Kierbesluit, dat in 2019 in werking is getreden. In dit onderzoek wordt naar de effecten van het Kierbesluit op trekvissen gekeken.

Het ministerie van LNV heeft aangegeven de behoefte te hebben aan kennis die men kan inzetten om te bepalen op welke ruimtelijke en tijdsschaal beleid- en visserijbeheer moet plaatsvinden om effectief bedreigingen voor migrerende vissoorten te mitigeren rondom de Haringvlietsluizen. Expliciet is de vraag in welke mate trekvissen (zalm, zeeforel, Noordzeehouting, zeeprik, steur, elft, fint en rivierprik) aan de buitenzijde van de Haringvlietsluizen in de verschillende visserijen (fuiken, staandwant, sleepnetten en zegen) worden gevangen en hoe zich dit verhoudt tot de visserij-inspanning met verschillende vistuigen op deze locatie.

Het is gewenst om een actueel inzicht te verkrijgen in het effect van de verschillende visserijvormen op de betreffende vissoorten. Dit is gewenst omdat tegelijk sprake is van beleid en maatregelen ter bescherming van trekvissen (zoals het voorgenomen beleid tot instelling van een visserijvrij zone) en van maatregelen die moeten bijdragen aan herstel van trekvissen, zoals het recente Kierbesluit. Het is daarom gewenst om een beeld te verkrijgen in hoeverre bestaande visserijvormen de geschetste inzet op behoud en herstel van trekvissen zou kunnen beïnvloeden aan de hand van kwantitatieve gegevens.

Om verliezen van migrerende vis rondom de Haringvlietsluizen aan de verschillende vormen van visserij in te schatten, zal de inspanning per visserijsegment worden geregistreerd. Daarnaast zal de bijvangst van een representatief deel van elk visserijsegment bepaald worden in het veld, zodat deze met behulp van gegevens over de totale inspanning kan worden opgewerkt tot totale vangsten.

Publicaties