Project

Veerkrachtherstel Caribisch Nederland

De mariene natuur van Caribisch Nederland en de daaruit voortkomende ecosysteemdiensten zijn de belangrijkste economische hulpbronnen voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De eilanden staan echter onder grote druk, deels door klimaatverandering, maar ook door lokale oorzaken zoals toenemend toerisme, erosie, watergebruik, vervuiling en eutrofiëring van kustwater. Toerisme en bevolking zijn de afgelopen 40 jaar exponentieel toegenomen en gelijktijdig is de biodiversiteit sterk afgenomen.

Deze verslechtering van de milieukwaliteit is uitgebreid besproken in het rapport "Staat van de natuur van Caribisch Nederland 2017". Het gevolg van deze grootschalige achteruitgang is dat de levering van ecosysteemdiensten sterk is verslechterd, terwijl deze juist de basis vormen van de lokale economie. Het in evenwicht brengen van visserij, landbouw, toerisme en waterbeheer met de natuurlijke draagkracht van de relevante ecosystemen is daarom een ​​urgent beleidsdoel (KIA-LNV, Missie E, thema 2) voor Caribisch Nederland.

Een integrale aanpak en betere metingen van processen op land en in zee zijn daarom onontbeerlijk om door gerichte ingrepen het evenwicht te herstellen en de veerkracht van natuur, biodiversiteit en daarmee ook die van de samenleving te vergroten. Er is echter een gebrek aan fundamentele kennis om tot een integrale benadering van kustbeheer in Caribisch Nederland te komen. In dit project wordt samen met lokale stakeholders een nieuwe infrastructuur opgezet om de toestand van de mariene natuur beter te monitoren door middel van slimme technologieën en burgerwetenschap. De beoogde infrastructuur zal gebruikt worden om de effecten van land- en zeegebruik te meten, de effecten van beheersmaatregelen op ecosysteemdiensten te evalueren, en het natuurbeheer te optimaliseren. Dit project zal bijdragen aan de duurzaamheid van landbouw, toerisme en visserij en het aanpassingsvermogen van de eilanden aan klimaatverandering.

Project

Het project " Veerkrachtherstel van Natuur en Maatschappij in Caribisch Nederland" draagt ​​bij aan het stoppen van de achteruitgang van de koraalriffen in Caribisch Nederland, het verbeteren van de ecosysteemdiensten en het zorgen voor capaciteitsopbouw op de eilanden. Samen met eilandorganisaties en lokale bedrijven wordt een uitgebreid meetnetwerk opgezet om de vinger aan de pols van de mariene natuur te houden, het natuurbeleid te ondersteunen om negatieve effecten te voorkomen, het koraalherstel te optimaliseren en capaciteit ter plaatse op te bouwen. Het herstel van koraalriffen ondersteunt de economie en versterkt ook de natuurlijke kustbescherming. Gezonde veerkrachtige koraalriffen zijn beter bestand tegen de effecten van klimaatverandering en dragen zo bij aan een veerkrachtige economie. De kennisontwikkeling maakt gebruik van de nieuwste technologieën op het gebied van remote sensing, onderwaterapparatuur, genetica, chemie en dataverwerking.

Publicaties