Project

Versterken competenties omgevingskwaliteit NPLG

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied beoogt de realisatie en integratie van doelen voor klimaat, waterhuishouding, stikstof en biodiversiteit. Dit in het licht van de rijkstaken bij de ondersteuning voor de regio’s waar de planvorming in het kader van in de provinciale ‘brede gebiedsprogramma’s’ voor de transitie van het landelijk gebied (NPLG) de komende jaren zal worden opgezet.   Het project verkent de wijze waarop daarbij lering kan worden getrokken uit het ‘gebiedsgericht ontwerpend denken en doen’ zoals dat in de afgelopen decennia is ontwikkeld en toegepast bij ‘gebiedsontwikkeling met omgevingskwaliteit’. Dat gebeurt door het aanboren en ontsluiten van in die periode in een reeks projecten opgedane kennis en ervaring. In het verleden succesvolle projecten kunnen inspiratie bieden voor de integrale planvorming in verschillende regio’s in de komende jaren. KEI brengt het palet voor de nieuwe organisatie in kaart, ontsluit en draagt aan implementatie van het ontwerpend werken en doen in de regio’s. Het project ‘KEI voor de RTLG’ resulteert in een advies daaromtrent. Het geeft tevens een indicatie van middelen en capaciteit die daarvoor in de komende jaren ingezet zouden dienen te worden.   Bij de project aanpak zal worden gebruik gemaakt en ingespeeld op lopende trajecten zoals de uitwerking van de NOVI (c.q. de uitvoeringsagenda NOVEX), Mooi Nederland en de Regio Deals. Voorts maken we gebruik van de initiatieven en kennis bij het CRa , de prijsvraag van de Eo Wijers stichting en het advies ‘Samen werken aan omgevingskwaliteit in het landelijk gebied’ (ministeries van BZK, LNV en IenW).

De aanstaande ‘transformatie’ van het Landelijk Gebied is niet zonder precedent. In de voorbije decennia is veel ervaring opgedaan in grote transformaties die eerder in het landelijk gebied plaatsvonden. Denk aan de periodes van de ruilverkavelingen en landinrichtingen vanaf begin vorige eeuw tot aan recente trajecten als die van de realisatie van de EHS/NNN, ‘Ruimte voor de Rivier’, ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en het Deltaprogramma. In die – en andere – beleidsprocessen en -programma’s is ervaring opgebouwd met ontwerpende werkwijzen en/of de inzet van het ruimtelijk ontwerp.

Dit project richt zich op het identificeren van de lering die getrokken kan worden uit bestaande kennis, ervaring en inspiratie (KEI). Het betreft een eerste verkenning die resulteert in een advies voor het handelingsperspectief in de verdere ontwikkeling en realisatie van de transitie landelijk gebied rond ontwerpend denken en doen. Centraal staat het versterken en ondersteunen van de ontwerpkennis en -capaciteit bij het RTLG-team bij LNV en in de regio’s. Samenbrengen en overdracht van kennis (zowel over het ‘hoe’ als het ‘wat’), aanboren van ervaring en bieden van inspiratie zijn daarbij de sleutelfactoren.

Het resultaat bestaat uit een advies voor verschillende manieren waarop een ‘lerende aanpak’ bij het gebiedsgericht ontwerpend denken en doen in de brede gebiedsprogramma’s van het NPLG gestalte kan krijgen.

Publicaties