Project

Wageningen Climate Solutions: Knowledge agenda on climate research for Europe 2120

WUR heeft voor LNV de visie en kaart Nederland in 2120 ontwikkeld. Dit heeft geleid tot vele nuttige discussies binnen en buiten WUR. In dit project gaan we een WUR breed gedragen klimaatkennisagenda voor Europa 2120 ontwikkelen met als doel het formuleren van de relevante onderzoeksvragen zodat de benodigde kennis ontwikkeld kan worden.

Europa

Ook voor Europa kan de transitie naar een groene, circulaire en kjlimaatbestendige samenleving het antwoord zijn op klimaatverandering. In dit project gaan we een WUR breed gedragen schets maken van hoe Europa er in de toekomst uit kan zien rekening houdend met het veranderende klimaat. Vervolgens wordt er vanuit deze schets een kennisagenda ontwikkeld. Het belangrijkste doel van deze Europese klimaat kennisagenda 2120 is om duidelijk te krijgen wat de kennisvragen van de toekomst zijn en welke kennis we dus moeten ontwikkelen om Europa voor te bereiden op de klimaat omstandigheden van de toekomst.

In drie fasen gaan we hiernaar op zoek. In fase 1 verzamelen we de klimaatvisies en ideeën van individuele WUR onderzoekers van alle science groepen. In fase 2 clusteren we de ideeën en gaan we per cluster in dialoog met jonge onderzoekers en experts om de meest relevante Europese onderzoeksvraagstukken op te stellen vanuit een One Wageningen perspectief. Dit zal de basis vormen voor de Europese klimaatagenda met de belangrijkste toekomstige kennisvragen die we in fase 3 gaan ontwikkelen en visualiseren.

Publicaties