Project

Wilde Fauna

Wageningen Bioveterinary research (WBVR) fungeert als nationaal centrum voor de diagnostiek van sterfte van wilde fauna (veelal vogels). In het project worden taken uitgevoerd die zijn opgedragen aan WBVR in het kader van het verlenen van diensten aan EZ en haar uitvoerende organen (o.a. NVWA, SBB) en aan overige (semi)overheids-diensten en Natuurbeschermingsorganisaties.

Het omvat het verrichten van onderzoek naar de doodsoorzaken van inheemse wilde fauna in het kader van:

  • Opsporen van wetsovertredingen; dit onderzoek richt zich vooral op overtredingen van de Flora- en Faunawet, de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Bestrijdingsmiddelenwet.
  • Vaststellen van vergiftigingen als neveneffect van legale toepassingen van bestrijdingsmiddelen.
  • De diagnostiek van vergiftigingen door natuurlijke toxinen, mede vanwege het belang voor de volksgezondheid: vooral betreft het de toxinen die worden gevormd door Clostridium botulinum bacteriĆ«n (botulisme) en door cyanobacteriĆ«n (blauwwieren),
  • Vaststellen van de oorzaken van gevallen van incidentele sterfte van meer omvangrijke aard na overleg met het ministerie van EZ.
  • Opzetten projecten voor de surveillance van dierziekten onder wilde fauna.
  • Optreden in het kader van de Wet Deskundigen in Strafzaken (WDIS)

Vogelsterfte

Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft samen met o.a. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) een vogelsterftekaart gemaakt. In dit overzicht staat welke dode vogels waar kunnen worden gemeld.

Bekijk de vogelsterftekaart

Publicaties