Project

WoZ-locaties platte oesters

Het kabinet-Rutte IV wijst negen extra windenergiegebieden aan en streeft functiecombinaties na, waaronder met natuur, zoals het stimuleren van introducties van platte oesters. Vroegtijdig inzicht in de potenties van windparklocaties voor platte oesters is hierbij essentieel, met name voor de besluitvorming. Geschiktheid-analyses worden uitgevoerd voor de negen extra windenergiegebieden. Daarnaast is in het Noordzeeakkoord afgesproken dat op het Friese Front een gebied van 100km2 wordt aangewezen voor oesterherstel. Ook de potenties voor platte oesters in twee zoekgebieden worden geanalyseerd.

Het kabinet-Rutte IV stelt zich ten doel dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is, daarbij moet onder meer worden ingezet op extra windenergie op zee. Het aanvullend ontwerp van de routekaart 2030 voor windenergie op zee wijst daartoe negen extra windenergiegebieden aan. Het rijk heeft bij de realisatie van windenergie op zee in diverse beleidsvoornemens vastgelegd ook functiecombinaties na te streven, waaronder met natuur. Verder heeft het kabinet-Rutte III in Mariene Strategie, deel 1 als milieudoel ‘terugkeer en herstel van biogene riffen, waaronder platte-oesterbanken’ vastgesteld. Dit omvat ook het stimuleren van introducties van platte oesters via natuurinclusief bouwen van windparken op zee. Het hebben van vroegtijdig inzicht in de potenties van windparklocaties voor platte oesters is hierbij essentieel, met name voor de besluitvorming over windparken.

Eerder werden hiertoe studies uitgevoerd die de potenties van windparken voor oesterherstel in beeld brachten van bestaande en – in de routekaart 2030 – geplande windenergiegebieden en ook van virtuele potentiële toekomstige locaties. In dit project worden geschiktheid-analyses uitgevoerd voor de in het aanvullend ontwerp voorziene extra windenergiegebieden voor 2030. Specifiek gaat dat om de gebieden Hollandse Kust (west, zuidelijk deel), IJmuiden Ver Noord, IJmuiden Ver (i.e. het zuidelijk deel van oorspronkelijk windenergiegebied IJmuiden Ver) en de windenergiegebieden 1 noord, 1 zuid, 2 noord, 2 zuid en 5 oost. Daarnaast is als onderdeel van het in 2020 gesloten Noordzeeakkoord afgesproken dat binnen de no fishery zone op het Friese Front een gebied van 100km2 wordt aangewezen voor oesterherstel. Het project zal ook de potenties voor platte oesters analyseren voor deze twee zoekgebieden. De te analyseren abiotische en biotische factoren zijn dezelfde als in de eerdere studies en – voor zover van toepassing – met gebruik van eventuele aanvullende data.

Publicaties