Kwaliteit van gegevens

Een belangrijk voordeel van het Bedrijven-Informatienet is de individuele insteek van de verzameling van gegevens.

Individuele insteek

Doordat de bedrijven allemaal individueel in de database zijn opgenomen, kunnen uitspraken worden gedaan over effecten op individuele bedrijven maar ook op groepen bedrijven. Deze groepen kunnen op allerlei manieren worden samengesteld afhankelijk van het doel van het onderzoek. Aspecten waarop groepen kunnen worden samengesteld, zijn bijvoorbeeld:

  • bedrijfstype (melkveebedrijven, varkensbedrijven etc.) of sector (alle bedrijven met varkens);
  • omvang (meer dan 100 melkkoeien, of minder dan 100.000 Standaardopbrengst (SO) );
  • regio (provincie, Noordelijk kleigebied, stroom gebieden, minder dan 10 km van grote stad);
  • intensiteit (meer dan 2 Groot Vee Eenheden (GVE) per ha);
  • verbreding (minimaal 25% van het inkomen uit nevenactiviteiten).

Ook zorgt deze individuele benadering ervoor dat niet alleen informatie over gemiddelden kan worden verkregen maar juist ook over verschillen tussen bedrijven. Hiermee kunnen analyses worden uitgevoerd om bijvoorbeeld verschillen in inkomens tussen bedrijven te verklaren, of de uiteenlopende impact van beleidsmaatregelen op individuele bedrijven in kaart te brengen.

  • 25% bedrijven met beste duurzaamheidsprestaties ten opzichte van het gemiddelde van alle bedrijven?
  • Hoeveel % van de bedrijven kan aan de nieuwe wetgeving rond dierwelzijn voldoen?
  • Hoeveel % van de bedrijven bevindt zich onder de armoedegrens?

De verschillen van bedrijven bieden ook de mogelijkheid om verbeterpotentieel in kaart te brengen en instrumenten te ontwikkelen om prestaties van bedrijven op economische, milieu en andere thema’s te verbeteren.

Veel gegevens per bedrijf

Financiële transacties (betalingen en ontvangsten) die op het bedrijf plaatsvinden zijn de basis voor de gegevensverzameling. Al deze transacties worden individueel vastgelegd en vormen de basis voor het bepalen van het inkomen van het bedrijf. Naast de financiële informatie worden veel andere kenmerken van de transacties vastgelegd.  De transacties bevatten veel nuttige informatie over andere thema’s zoals milieubelasting (aankoop energie, afvoer mest, mineraleninhoud veevoeder) of diergezondheid (aangekochte diergeneesmiddelen en behandelingen door de dierenarts). Naast de transacties worden ook de eigenschappen van het bedrijf vastgelegd (hectare land, type stal, aanwezige machines) en worden vragen aan de boer gesteld (risicohouding, aantal arbeidsuren etc.).

Interpretatie vrij vastleggen

Alle gegevens worden op een zo laag mogelijk detailniveau en interpretatievrij vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat de basisgegevens zo breed mogelijk bruikbaar zijn. Zo kan bijvoorbeeld de aankoop van een gewasbeschermingsmiddel op velerlei manieren worden gebruikt. Het is een kostenpost voor het bepalen van het inkomen, het is een uitgave zodat het informatie geeft over het verloop van de kasstroom over het jaar, de naam van de leverancier geeft informatie over het aankoopkanaal, en de naam en hoeveelheid van het middel geeft informatie over de werkzame stof en de milieubelasting.