Balans van de Leefomgeving

Periodieke evaluatie natuurbeleid

Het thema Periodieke evaluatie van het natuurbeleid omvat taken die in opdracht van het ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden uitgevoerd. Het wettelijk kader is de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 van kracht is geworden. 

Het PBL heeft als taak om periodiek te rapporteren over de toestand van de natuur en de voortgang van het natuurbeleid. Het doet dat in de Balans van de Leefomgeving die eenmaal per twee jaar verschijnt, en in de Evaluatie Natuurpact die eenmaal per drie jaar verschijnt. Het doel van beide rapportages is de overheid te voorzien van de juiste informatie over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Voor de taken op het gebied van bos, natuur en landschap in de beleidsmatige en maatschappelijke context heeft het PBL zelf onvoldoende kennis in huis. Deze kennis is wel beschikbaar bij Wageningen Research (WR). Daarom heeft het ministerie van LNV uit efficiencyoverwegingen geregeld dat WR, via de WOT Natuur & Milieu, deze kennis voor het PBL in stand houdt, verder ontwikkelt en door integrale beleidsevaluaties geschikt maakt voor de beide rapportages. Ten slotte draagt Wageningen Research bij aan de rapportage.

Vanuit het thema Periodieke evaluatie natuurbeleid wordt een bijdrage geleverd aan de volgende categorie├źn van activiteiten:

  1. De rapportage voor de Balans van de Leefomgeving en de Evaluatie Natuurpact.
  2. De integrale beleidsevaluatie in relatie tot de toestand en ontwikkeling van bos, natuur en landschap in de beleidsmatige en maatschappelijke context voor de periodieke evaluaties.
  3. Het opstellen en doen uitvoeren van een meerjarige WOT-onderzoekagenda op basis van de toekomstige behoefte aan kennis en informatie voor de periodieke evaluaties, en voortbouwend op de reeds beschikbare kennis.
  4. Het ontwikkelen van ontbrekende kennis door onderzoek uit te voeren op basis van de meerjarige onderzoekagenda. Het betreft hier vooral methoden en technieken om de complexe gegevens over de fysieke, sociale en bestuurlijke werkelijkheid op begrijpelijke en bruikbare wijze te ordenen en analyseren.

    Projecten: