Agro-economie en GLB

(BO-43-014.01 en BO-43-014.02) - Naast de bijdrage aan de werkgelegenheid en toegevoegde waarde heeft de agrarische sector ook effecten op het milieu en het landschap. De overheid wenst een omslag van lage kostprijs naar grondstofefficiëntie (kringlooplandbouw). Het verdienvermogen is een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Land- en tuinbouwers en andere ketenpartijen hebben inzicht nodig in hun eigen kringloopprestaties. Voor de overheid zijn de kaders van het EU-landbouw- en milieubeleid van groot belang. Dit thema levert informatie over de resultaten van agrarische bedrijven/sectoren, de ontwikkeling van de prijzen op verschillende niveaus in de voedselketen en de ontwikkeling van de agrarische grondmarkt. De voorbereiding van de nieuwe GLB-periode na 2020 gaat gepaard met diverse vragen voor de keuzes die Nederland moet maken. Daarnaast behandelt dit thema Kennis voor beleid-vragen die voortvloeien uit actuele beleidsdiscussies.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder een andere BO-code (BO-20-019).

Projecten 2020