Project

Opschaling fosfaatindicator ten behoeve van modelanalyses

Per 1 januari 2021 zal waarschijnlijk een gecombineerde indicator voor fosfaat gebaseerd op P-CaCl2 / P-AL voor zowel grasland als bouwland worden ingevoerd. Mede hierom, en door de invoering van een extra- fosfaatklasse worden hogere eisen gesteld aan de nauwkeurigheid van de modelstudies.

Voor de nieuwe indicatoren dienen de modellen (mestverdeling, gewasopname, uit- en afspoeling) nog geschikt gemaakt te worden. Het doel van het project is om de relaties voor de fosfaatindicator in de modellen te updaten zodat berekeningen voor ex-ante analyses van mestbeleid en stroomgebiedsbeheersplannen uitgevoerd kunnen worden. In het vooronderzoek in 2018 wordt nagegaan op welke wijze de keuze van de fosfaatindicatoren ingrijpen op de berekening van processen die in modelstudies ter ondersteuning van mest- en waterbeleid van belang zijn. Een gedetailleerd werkplan wordt opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van data en de databehoefte van de verschillende modules.

Publicaties