Project

Aalonderzoek

Sinds 2007 heeft de EU de lidstaten middels de Aalverordening verplicht een pakket beheersmaatregelen te nemen ter bescherming van aal. Deze maatregelen staan beschreven in het aalbeheerplan. De effecten van deze maatregelen moeten eens in de drie jaar gerapporteerd worden en inzicht geven in de ontwikkeling van het aalbestand en de hoeveelheid uittrekkende schieraal.

Projectdoelstelling

Het voldoen aan de verplichtingen van de Aalverordening inclusief monitoring van schieraal en glasaal. De toestandsbeoordeling van aal in Nederland wordt gedaan middels modelanalyses waarover wordt gerapporteerd.

Werkwijze

Binnen dit project wordt op verschillende wijze data verzameld, toegespitst op de verschillende levensstadia van aal. De wijze van gegevensverzameling verschilt per onderdeel en is beschreven, met inachtneming van internationale afspraken in Handboek zoetwater visbemonsteringen.

Het project omvat de volgende componenten:

 • Glasaalbemonstering bij de intrekpunten van Nederland,
 • Fuikmonitoring gericht op schieraal op cruciale in- en uittrekpunten in de Rijkswateren,
 • Vangstregistratie en vangstbemonstering van aal, in samenwerking met beroepsvissers,
 • Visserijonafhankelijk dataverzamelingsprogramma in polderwateren,
 • Inventarisatie van migratieknelpunten.

Alle verzamelde biologische data worden, na kwaliteitscontrole, opgeslagen in één van de centrale databases bij WMR en waar gewenst toegevoegd aan internationale databases.

Projectresultaat

Het overall resultaat van dit project is het leveren van input voor een evaluatie van toestands­veranderingen in het aalbestand in Nederland. De evaluatie zelf is ook onderdeel van dit project.

Producten

 • Uitvoering visserij-onafhankelijke bemonsteringen aal: glasaal, schieraal op uittrekpunten, aal in sloten;
 • Uitvoering van de vangstbemonstering aal beroepsvisserij;
 • Digitale opslag gegevens visserij-onafhankelijke bemonsteringen;
 • Digitale opslag gegevens vangstbemonstering beroepsvisserij;
 • Annual Country Report Status of eel and the eel fishery in the Netherlands;
 • Driejaarlijkse rapportage aan de EU over de toestand van de aal en de evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan (eerstvolgende in 2021);
 • Ontwikkelen van Ruimtelijk model voor het schatten van (schier)aalstand (Aal Model);
 • Evaluatie en rapportage glasaaldetectoren;
 • Deelname en verslag ICES WGEEL Working Group on Eel (in project Toestandsbeoordeling en beleidsadviezen visserij);
 • Project-inhoudelijke bijdragen voor de websites van Wageningen Marine Research, CVO, KennisOnline;
 • GIT als beheersysteem voor Aalmodel;
 • Bijdragen aan update van Handboek zoetwater visbemonsteringen;
 • Bijdragen aan de planning voor het volgende jaar.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, inclusief de werkplannen en jaarverslagen voor de Europese Commissie, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek wordt op de website van CVO de toestand van de visbestanden en de internationale adviezen geactualiseerd. Nieuwsberichten van de Wettelijke taken Visserijonderzoek zijn te vinden op de website van Wageningen Marine Research.