Project

AE4EU (Agroecology for Europe)

Het overkoepelende doel van het EU-project AE4EU is het versterken van netwerken en het verbinden van een groot aantal Europese initiatieven dat zich bezig houdt met agro-ecologisch onderzoek en innovaties.

Speerpunten van het project:

  • Het in kaart brengen en begrijpen van de verschillende initiatieven in Europa hoe agro-ecologische principes ingezet worden voor een verduurzaming van de land- en tuinbouw;
  • Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en methoden voor het opzetten en begeleiden van Living Labs waar agro-ecologische principes met boeren en tuinders worden getest en toegepast;
  • Het ontwikkelen van een roadmap en raamwerk voor een Europees netwerk van agro-ecologische living labs (LL) en onderzoeksinfrastructuur (RI) inclusief voorstellen en financieringsconstructies voor versterking van het potentieel van toepassing van agro-ecologie voor een duurzame landbouw.

AE4EU ondersteunt de missie A2 Weerbare teeltsystemen) uit de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) van het ministerie van LNV door het in kaart brengen en benutten van het Europese potentieel aan kennis, ervaringen en initiatieven over agro-ecologie en biodiversiteit ten behoeve van de Nederlandse land- en tuinbouwproductie en voor het herstel van de biodiversiteit van landbouwgronden.

Aanvullend is relevant te vermelden dat de EU in 2023 een agroecology partnership wil realiseren met funding uit de lidstaten. Specifiek voor agroecologie is in oktober 2020 een Standing Committee of Agricultural Research opgericht (SCAR-groep). AE4EU zal hier intensief mee samenwerken gericht op toekomstige innovatie-agendas op dit onderwerp.

Publicaties