Project

Baalhoek & Knuitershoek

Provincie Zeeland (PZ) wil bij Baalhoek en Knuitershoek in de Westerschelde laagdynamisch intergetijdengebied creëren in het kader van het realiseren van in totaal 600 ha estuariene natuur, wat voortvloeit uit de ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium. Door middel van strekdammen moet op de twee gekozen locaties laagdynamisch zandig tot matig slibrijk intergetijdengebied ontwikkelen, zonder negatieve gevolgen voor de aanpalende nevengebieden. De ingreep heeft tot doel een kwaliteitsverbetering van het estuarium te realiseren op deze locaties.

Wageningen Marine Research monitort in samenwerking met NIOZ, Deltares en Hogeschool Zeeland de komende vijf jaren de morfologische en ecologische effecten van deze ingrepen in opdracht van de Provincie Zeeland, met als doel de ingrepen te evalueren en kennis op te doen voor eventuele vervolgprojecten.

Publicaties