Project

BAAT: BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht

Veel actuele maatschappelijke opgaves relateren aan hoe bemesting in de landbouw wordt uitgevoerd. Verlaging van emissies door bemesting is noodzakelijk: a) van stikstof en fosfaat naar grond- en oppervlaktewater (Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water), b) van ammoniak naar de lucht (stikstofproblematiek) en c) van lachgas en methaan uit mest naar de lucht (broeikasgasemissies, Klimaatakkoord).

Daarnaast moeten

  1. a) koolstofvastlegging worden verhoogd (Klimaatakkoord);
  2. b) organische reststromen hergebruikt worden als meststoffen (circulariteit, Kringlooplandbouw) en;
  3. c) gebruik van eindige grondstoffen beperkt.

Tot slot moet bemesting voor de boer bijdragen aan optimale en rendabele gewasproductie en behoud van bodemvruchtbaarheid.

Praktisch toepasbare bemestingsadviezen die zowel op productie- als maatschappelijke aspecten inspelen zijn noodzaak. De huidige adviezen zoals opgenomen in het Handboek Bodem en Bemesting  zijn hierop niet toegesneden. Ze zijn landbouwkundig gericht, maken onvoldoende gebruik van recente kennis en spelen onvoldoende in op de lokale situatie van perceel en bedrijf waardoor niet de maximale efficiëntie en effectiviteit in bemesting gerealiseerd wordt. Daarom is met een groep van partners rond bemesting in de akkerbouw dit PPS-voorstel ontwikkeld in afstemming met het Ministerie van LNV mede als vervolg op de PPS Beter Bodembeheer.

Doel van dit project is om een set nieuwe bemestingsadviezen voor de akkerbouw te ontwikkelen die de behoefte van gewas, bodem en aanbod van nutriënten beter in balans brengen en daarnaast bijdragen aan bovenstaande maatschappelijke opgaven.  

Activiteiten die uitgevoerd gaan worden omvatten:

1) ontwikkeling van perceels- en plaatsspecifieke bemestingsadviezen integraal voor stikstof, fosfaat en organische stof;

2) ontwikkeling van dynamische bemestingsadviezen in het seizoen door combinatie van modellering met bodem- en gewasmetingen;

3) ontwikkeling van bemestingsadviezen op basis van intensiteit en capaciteit van de bodem voor kali, zwavel calcium en een aantal sporenelementen;

4) een meststofkeuze adviestool voor inzicht in de passende (circulaire) meststoffen en

5) integratie van bemestingsadviezen naar bedrijfsniveau waardoor een extra efficiëntieslag mogelijk is.

De adviezen worden met de partners breed getoetst in de praktijk. De nieuwe adviezen worden na goedkeuring door de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) opgenomen in het Handboek Bodem en Bemesting en moeten leiden tot een optimale rendabele gewasproductie en bodemvruchtbaarheid met minder emissies, meer koolstofvastlegging en minder gebruik van eindige grondstoffen.

Publicaties