Project

Bedrijfsspecifieke excretie (BEX) melkvee

De handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX) geeft een bedrijfsspecifiek beeld van de excretie van stikstof en fosfaat van een melkveebedrijf. De handreiking BEX is gebaseerd op kennis die voortvloeit uit wetenschappelijk onderzoek. Wetenschap en praktijk staan niet stil, daarom is het belangrijk om jaarlijks de handreiking BEX, indien nodig, te actualiseren.

Dit project levert jaarlijks wetenschappelijk onderbouwde aanpassingen voor een geactualiseerde Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX). Dit project levert jaarlijks een voorstel voor de aanpassing van de handreiking BEX, om de excretie van stikstof en fosfaat door melkvee actueel op bedrijfsniveau te berekenen.

Het resultaat wordt inhoudelijk getoetst door de CDM op wetenschappelijke juistheid. Daarnaast zal een klankbordgroep bestaande uit betrokkenen van LNV, de NVWA en het gezamenlijke bedrijfsleven (ZuivelNL) deze aangedragen mogelijkheden beoordelen op borgbaarheid en inpasbaarheid in de Excretiewijzer en Kringloopwijzer.

In overleg met LNV, RVO en NWA wordt de handreiking (eventueel) aangepast, met daarbij de benodigde communicatie naar melkveehouderijsector.

De in deze BEX opgenomen berekeningsmethodiek maakt deel uit van de Excretiewijzer en de Kringloopwijzer; deze worden na actualisatie van de handreiking BEX ook geactualiseerd conform de berekeningsmethodiek van de geactualiseerde BEX.

De actualisatie en het onderhoud van de BEX krijgt jaarlijks aandacht. De actualisatie beperkt zich tot hetgeen noodzakelijk, gewenst en mogelijk is.

De Handreiking BEX is bedoeld voor melkveehouders die voldoen aan de voorwaarden zoals in de Handreiking BEX zijn genoemd. Team Mest van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (LNV) plaatst het resultaat op de website van RVO.nl, zodat melkveehouders via de Excretiewijzer of de Kringloopwijzer in het kader van vrije bewijsleer daarmee de bedrijfsspecifieke excretie van stikstof en fosfaat van hun melkvee kunnen berekenen.

Publicaties