Project

Best practices NIL maatregelen

In 2014-2019 is een groot aantal verdienmodellen in de sfeer van natuurinclusieve landbouw (NIL) en duurzaamheid geïnventariseerd en geanalyseerd. Grotendeels zijn deze verdienmodellen uit de praktijk opgehaald. Een belangrijk resultaat van het onderzoek is een interactieve publicatie Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw (zie Verdienmodellen (BO-43-023.01-002).

De beschreven verdienmodellen leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere verduurzaming van de landbouw met het inzetten van natuur. Ondanks deze goede praktijken wordt natuurinclusieve landbouw echter nog onvoldoende opgeschaald in de verdienmodellen van de agrarische ondernemers. Een belangrijk onderdeel van verdienmodellen zijn de maatregelen die op bedrijfsniveau kunnen worden genomen. Meer natuurinclusievere bedrijven nemen over het algemeen meer maatregelen dan bedrijven die minder natuurinclusief zijn.

Voor het verdienmodel van een agrarische onderneming zijn de mogelijke opbrengsten van maatregelen die worden genomen en bijbehorende kosten cruciaal. Hiervoor is de context van het bedrijf en haar verdienmodel (bijv. bulk of korte ketens) doorslaggevend. In Beldman et al. 2019 worden maatregelen/maatregelpakketten doorgerekend voor verschillende typen grond voor melkveehouderij (veen, klein/zand) en voor akkerbouw verschillende (regionale) bouwplannen. Het doel in 2020 is meer inzicht te verkrijgen in best practices NIL maatregelen en het bijbehorende verdienmodel binnen de context van verschillende bedrijfstypen. Dit resulteert in een verbreding en verdieping van informatie die in de meerkosten berekening uit 2019 op een rij is gezet.

Project

In de LNV visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden Nederland als koploper in kringlooplandbouw (2018) wordt aangegeven dat (nieuwe) houdbare verdienmodellen van doorslaggevend belang zijn. Hierbij wordt aangegeven dat het aan de hele keten, de overheid én aan de consument is om dit mogelijk te maken. De afgelopen jaren is onder leiding van Wageningen Economic Research onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw. Nieuwe initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere verduurzaming van de landbouw met het inzetten van natuur. Echter ondanks deze goede praktijken wordt natuurinclusieve landbouw nog onvoldoende opgeschaald in de verdienmodellen van de agrarische ondernemers.

Voor het verdienmodel van een agrarische onderneming zijn de mogelijke inkomstenstromen en bijbehorende kosten doorslaggevend. In dit project werken we aan het verkrijgen van meer inzicht in het saldo van inkomensstromen en uitgaven van NIL maatregelpakketten in de context van agrarische verdienmodellen (verbreding en verdieping), inzicht in belemmeringen en kansen voor implementatie van natuurinclusieve maatregelen en de ontsluiting van de informatie.

Publicaties