Project

Best practices veehouderijsectoren

In de kamerbrief Duurzame Veehouderij heeft de minister van LNV aangegeven hoe zij de transitie naar verduurzaming van de veehouderij samen met andere partijen vorm wil geven. Het vraagt om concrete stappen waarbij het vergroten en breder verspreiden van kennis bij de veehouder over de mogelijkheden tot verduurzaming op diverse thema's van belang is.

Om er voor te zorgen dat veehouders de stap kunnen zetten naar verduurzaming, is het cruciaal om te weten welke mogelijkheden zij nu al hebben in de vorm van best practices, best beschikbare technieken en beste managementmaatregelen en welk effect deze best practices, technieken of managementmaatregelen hebben op de verschillende duurzaamheidsthema's (effect op milieu en leefomgeving, waaronder stikstof; volksgezondheid; dier; verdienmodel).

Publicaties