Project

Call NRO SIA

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Regieorgaan SIA en de agrarische hogescholen Van Hall Larenstein, Aeres, Inholland en HAS investeren gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Doel: verder ontwikkelen van de kennisinfrastructuur in het groene domein met als themas: duurzame plantaardige ketens, duurzame veehouderij en duurzaam bodembeheer. Voor hogescholen biedt dit een kans om hun positie in de kennisketen te versterken. WR medewerkers van relevante onderzoeksprogrammas en PPS-en ondersteunen op het gebied van Duurzaam Bodembeheer en Duurzame Veehouderij.

Duurzaam bodembeheer

Kennis over duurzaam bodembeheer is versnipperd en doorstroom en toepassing van beschikbare kennis vormt een belangrijk struikelblok bij het verduurzamen van teelten. Doel van dit project is de ondernemer bij te staan in het maken van juiste keuzes, o.a. over organisch stofbeheer, bemesting, grondbewerking, gewasbescherming, bouwplan en waterhuishouding. De regio is uitgangspunt voor bodembeheer, aanwending van lokale grondstofstromen, optimalisatie van koolstofvastlegging en andere ecosysteemdiensten. Deze insteek biedt kansen voor het ontwikkelen, testen en verbeteren van tools en maatregelen rond duurzaam bodembeheer en voor draagvlak en acceptatie daarvan.

Het onderzoek richt zich op het opstellen van adviezen (handelingsperspectief) met een integrale benadering van duurzaam bodembeheer, die leiden tot een klimaatbestendig teeltsysteem dat tegemoet komt aan de ecosysteemdiensten voedselproductie, waterbeheer, biodiversiteit en koolstofvastlegging. Samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven leidt tot nieuwe kennis en inzichten in beslissingsondersteunende tools en teeltmaatregelen voor duurzaam bodembeheer, toepassing in de praktijk en inbedding in onderwijs.

Duurzame veehouderij

In het project Duurzaam vlees, natuurlijk! werken veehouders, keurmerken, regionale en landelijke branche en ketenorganisaties, consumentenorganisaties en WUR samen met de vier Groene Hogescholen aan een roadmap voor het meten en communiceren van duurzaamheid in de veehouderij vanuit een integrale benadering.

In verduurzaming van de veehouderij nemen klimaateffecten een belangrijke plaats in met de Carbon Footprint als leidend criterium. Het vastleggen en toerekenen van emissies is lastig en een lage Carbon Footprint staat vaak op spanning met andere duurzaamheidscriteria zoals biodiversiteit en extensief weiden. Er zijn ook andere themas van maatschappelijk belang, zoals de relatie burger-boer, dierenwelzijn, landschap, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie. De diverse aspecten van duurzaamheid zijn terug te vinden in de verschillende afzonderlijke keurmerken die ontwikkeld zijn.

Dit project heeft tot doel een integraal overzicht te vormen van keurmerken, meetmethoden en duurzaamheidscriteria voor de veehouderij, percepties van consumenten en het inzichtelijk maken van de spanningsvelden daartussen.

Publicaties