Project

Cityloops

Het circulair toepassen en in kaart brengen van organische afvalstromen in de steden zorgt ervoor dat b.v. nutriënten die met de producten uit de landbouw naar steden worden verplaatst, terug kunnen keren naar de landbouw (ondersteuning voor de kringlooplandbouw). De ontwikkeling van scheidingsmethoden en kwalificatie voor organische afvalstromen zorgt ervoor dat deze door (nieuwe) bedrijven ingezet kunnen worden als grondstof. Bedrijven worden uitgedaagd om dat in dit project te testen.

Het project ontwikkelt, implementeert en reproduceert een serie instrumenten en methodes om de stromen van organische afval en bouwafval binnen steden in kaart te brengen en deze stromen circulair toe te passen. Voor organisch afval, uit stedelijk groen, van consumenten en uit restaurants worden in een viertal steden in Europa nieuwe methodes ontwikkeld om deze te classificeren en circulair in te zetten. Apeldoorn en Mikkeli (FI) zullen daarbij hoogwaardigere toepassingen ontwikkelen dan Sevilla en Porto. Bestaande kennis uit de eerste twee steden zal in de andere twee ingezet worden. In Apeldoorn wordt eerst een classificatie tool opgezet voor de verschillende organische stromen, de hoeveelheden worden in kaart gebracht, en nieuwe scheidingsmethoden ontworpen. Daarna worden 3-5 business opportunitys getest, Apeldoorn treedt daarbij op als launching customer. Mogelijke opportunitys richten zich o.a. op Bio-energie, nutriënten terugwinning, eiwitwinning, vezeltoepassingen en PHA productie. In de laatste fase zal in Apeldoorn een expert centrum opgezet worden waar overheid, ondernemers en kennisinstituten kunnen samenwerken.

In Apeldoorn levert het project een innovatieve scheidings- en behandelings aanpak op voor organische afval. Daarnaast zullen tijdens het project 3-5 business opportunities getest worden. Procurement guidelines worden opgezet zodat Apeldoorn als launching customer kan optreden. Een valorisatie tool voor organisch afval wordt ontwikkeld. Vijf jaar na het project zal er meer economische activiteit op organisch afval management en valorisatie van de stromen plaatsvinden, waardoor de werkeloosheid afneemt, de kosten voor de verwerking van organisch afval zijn met 10% afgenomen. De nutriënten die aanwezig zijn in de organische afvalstromen kunnen efficiënt en doelgericht teruggebracht worden naar de landbouw. In 2030 denkt Apeldoorn 50% van haar activiteiten circulair te kunnen uitvoeren en de CO2 uitstoot met 50% gereduceerd te hebben.

Alle acties zullen binnen Apeldoorn in de praktijk worden getest en daarna gedupliceerd worden in andere steden. Omdat Apeldoorn, m.n. ten opzichte van de zuidelijke landen, voorop loopt in de recycling van organische afval kunnen bedrijven uit Nederland hun oplossingen in andere landen gaan toepassen.

Publicaties