Project

Doorontwikkeling van de RIVM database

Het kabinet heeft een aantal ambities: De ambitie om ‘transparantie te verkrijgen over de wijze waarop het gehele assortiment van de supermarkten aantoonbaar duurzaam en diervriendelijk wordt’ (Coalitieakkoord). De ambitie om te komen tot een duurzamer voedselaanbod en duurzamer consumptiepatroon (voedselbrief 29 maart 2022 TK 31532-271).    

Om de milieubelasting van voedingsmiddelen transparant en vergelijkbaar te maken, is een geharmoniseerde werkwijze noodzakelijk voor het meten en communiceren. Meer specifiek is inzicht nodig in de milieubelasting van in Nederland geconsumeerde voedingsmiddelen, die op een geharmoniseerde manier is berekend en wordt gepresenteerd.

Levenscyclus Analyse (LCA) biedt een methodiek om de milieubelasting te berekenen. Met LCA inventariseert men alle relevante materiaal- en emissiestromen gedurende de gehele levenscyclus van een voedingsmiddel. In de RIVM database Milieubelasting Voedingsmiddelen (link) is met LCA de milieubelasting in kaart gebracht voor ca. 250 voedingsmiddelen op enkele milieu-indicatoren: broeikasgasemissies, vermesting van zoet- en van zoutwater, verzuring van de bodem, landgebruik, blauw waterverbruik (irrigatiewater).

In Europees verband wordt op basis van LCA methodiek gewerkt aan het Product Environmental Footprint (PEF)-framework, met specifieke rekenregels (category rules) per productcategorie (PEFCR), waaronder ook voor diverse voedingsmiddelen.

De projectdoelstelling betreft de doorontwikkeling van de huidige RIVM database, zodanig dat

  • deze aansluit bij lopende data en methodologie gerelateerd (PEFCRs) (Europese) ontwikkelingen t.a.v. transparantie over milieubelasting van voedingsmiddelen (onder andere meer indicatoren),
  • een betere dekkingsgraad bereikt wordt van voedingsmiddelen die de Nederlandse consument kan kopen (van 250 naar ongeveer 3000 voedingsmiddelen),
  • vergelijking binnen en tussen productcategorieen mogelijk wordt,
  • een referentiepunt ontstaat voor bedrijven om de milieu impactbelasting van hun producten mee te staven (in een vervolgproject uit te werken tot marktspecifieke benchmarks),
  • bedrijven perspectief wordt geboden om primaire data toe te voegen (verder uit te werken in een vervolgproject).

Dit alles opdat de doorontwikkelde database een belangrijk instrument wordt in de opgave transparantie te verkrijgen van de milieubelasting van het Nederlandse voedselaanbod en voedselconsumptie, en als sturingsinstrument om het voedselaanbod te verduurzamen

Publicaties