Project

Een goede start voor jonge konijnen en jonge konijnenhouders

Om de jongdiersterfte te verminderen en sterkere speenkonijnen te krijgen slaan praktijk en wetenschap de handen ineen. Good practices en innovaties qua jongdierzorg worden vergeleken en getoetst in een serie pilots op praktijkbedrijven, onder leiding van 8 konijnenhouders, met steun van de rest van de sector. De samenwerking wordt ook benut om het (sociaal-economische) toekomstperspectief en de bijbehorende strategische keuzes van de acht jonge ondernemers scherper in beeld te krijgen.

Hoofddoel: vermindering jongdiersterfte

De productie van konijnenvlees gebeurt wereldwijd op een vrij uniforme wijze. De Nederlandse invulling onderscheidt zich vooral in de meer welzijnsgerichte huisvestingssystemen en in het terughoudender gebruik van antibiotica. Wereldwijd is de jongdiersterfte gemiddeld aanzienlijk groter dan 10% en deze sterfte treedt voornamelijk in de eerste twee weken van het leven op. Deze relatief hoge jongdiersterfte past bij de biologische strategie van de soort (meer inzet op reproductie dan op moederzorg), maar levert in de houderijcontext wel de uitdaging op om dit met huisvestings- en managementmaatregelen te compenseren. Deze uitdaging wordt opgepakt.

De literatuur is summier in haar onderbouwing van huidige methoden, en is deels niet relevant voor de Nederlandse context door de wat uitdagender houderij-invulling (welzijn en limitatief AB-gebruik), daarom wordt gekozen voor het benutten en uitbreiden van praktijkkennis, vanuit een methodische invulling en ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Het belangrijkste resultaat is zowel 1) een set getoetste mogelijkheden (best practices en innovaties) qua jongdierzorg die bedrijfsspecifiek ingezet kunnen worden in de Noordwest-Europese context en middels een handboek jongdierzorg in de konijnenhouderij uitgedragen kunnen worden als 2) verdere bewustwording van de zorg-verantwoordelijkheden van de dierhouder.

Het tweede doel is om het productiesysteem en de sector toekomstbestendig te maken. Naast het werken aan de maatschappelijke uitdagingen houdt dit in dat ook de volgende generatie ondernemers rendabel kan produceren. Dit vereist verkenning van de toekomst en inschatting welke (huisvestings- en onderzoeks-)investeringen rendabel zijn voor de middellange en lange termijn. Het resultaat hiervan is een gedeeld beeld van het modale konijnenbedrijf van de komende jaren. Dit biedt tevens houvast voor zich aandienende nieuwintredende ondernemers.

Publicaties