Project

Fiscaal Reserveren Crisisreserve

Het klimaat is de laatste decennia veranderd en het is de verwachting dat de klimaatverandering, ook als de doelen van Parijs gehaald worden, verder doorzet. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor Nederland. De KNMI-scenarios van 2014 geven aan dat in 2050 Nederland warmer, natter, in de zomer mogelijk vaker droog zal zijn en dat de zeespiegel verder gestegen is. Ook verwacht het KNMI dat sommige weersextremen, zoals hittegolven en zware buien, in 2050 vaker zullen voorkomen. Maar ook nu heeft Nederland te maken met neerslagextremen, droogte, hitte en verzilting.

Dit heeft gevolgen voor de landbouw, zoals verminderde gewasopbrengsten, kwaliteitsverlies van het landbouwproduct en/of schade aan bijvoorbeeld kassen of stallen maar ook voor de verspreiding van plagen en het vóórkomen van eerder onbekende plagen. Ondernemers in de landbouw staan bloot aan een breed scala aan risicos. Naast risicos van individuele aard zoals ziekte van de ondernemer of naasten en schade aan productiemiddelen door bijv. brand, kunnen agrariërs te maken krijgen met gebeurtenissen als sterke stijging van prijzen van grondstoffen en hulpmiddelen door (onverwachte) schaarste; lage productieopbrengsten en/of schade door ongunstig weer, ziekten of plagen; tegenvallende opbrengstprijzen door overaanbod en/of vraaguitval (handelsboycot, wegvallen consumenten-vertrouwen of nu de corona crisis); onverwachte veranderingen in regels en voorwaarden van overheden en andere partijen. De risicos waaraan agrariërs bloot staan, veranderen ook in de tijd.

In dit onderzoek wordt een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre crises hebben geleid tot problemen waarvoor juist het instrument van een fiscale reserve een passende oplossing biedt. Op basis van een inventarisatie van crises en een inventarisatie van bestaande instrumenten wordt getracht inzicht te krijgen in de gevolgen voor het inkomen en continutiet van bedrijven en wat de mogelijke bijdrage is van de introductie een nieuw instrument, fiscaal reserveren.

Publicaties