Project

Geharmoniseerd meten/communiceren footprint voedsel

Om de milieu-impact van voedselproducten inzichtelijk en vergelijkbaar te maken, is een geharmoniseerde werkwijze met betrekking tot meten en communiceren noodzakelijk. Vergelijkbaarheid van meting zowel binnen als tussen productgroepen is van belang om producenten maximaal te stimuleren de impact te verlagen en duurzamer te produceren, en afnemers (inkopers, consumenten) te stimuleren duurzamere keuzes te maken. Harmonisatie, transparantie en vergelijkbaarheid zijn zowel binnen Nederland als internationaal nodig. Met dit BO projectwillen we in kaart brengen hoe harmonisatie verder vorm kan krijgen, met speciale aandacht voor vergelijking van de milieu impact van voedsel over de grenzen van productgroepen heen.

Dit project bouwt voort op de inzichten vanuit het BO-43-110-006 project  ‘Toepassing van een Europese methodiek om de klimaat- en milieu-impact voedsel te bepalen’ (2021-2023). Daarin is de diversiteit van duurzaamheidsmeting in voedselketens in kaart gebracht, met betrekking tot methoden, aspecten, knelpunten en (aanzetten tot) oplossingen. Ook is duidelijk gemaakt welke rol de Product Environmental Footprint (PEF) methodiek speelt in de Europese markt en in Nederlandse voedselketens. Dit project voedde ook de sub-werkgroep Footprint Voedsel (Klimaatakkoord) en deze inzet zal binnen het voorliggende project worden voortgezet. Daarbij gaat het speciek over 1) bijdragen aan de doorontwikkeling van de RIVM database milieubelasting Nederlandse voedselconsumptie, met nadruk op PEF compliant modellering, en 2) doorontwikkeling van nationale databases, communicatie over milieu-impact van voedingsmiddelen en het ontwikkelen van een eco-label. Op dit tweede punt wordt samengewerkt met partijen uit Frankrijk, Spanje en Duitsland binnen een nieuw LIFE+ project (gunning verwacht 2023). Hiervoor zal een deel van het budget als co-financiering worden ingezet. Vanwege de focus op harminisatie van meet- en communiatiesystemen met betrekking tot de milieu-impact van voedsel, zal er aansluiting worden gezocht met het BO-43-109-002 project “Internationale strategie en ondernemerschap” (in de MMIP D1).

Publicaties