Project

Grondsoortenkaart bij het uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

In het Staatsblad 2005 645 is het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet gepubliceerd, met als bijlage de grondsoortenkaart. Op deze kaart zijn alle percelen in Nederland ingedeeld naar de grondsoorten zand, löss, klei en veen. Het toegestane gebruik van meststoffen is afhankelijk van de grondsoort. Tevens staan op deze kaart waterlopen met mestvrije zones aangegeven. In dit project is het beheer en onderhoud van de grondsoortenkaart geborgd.

Doelstelling

De grondsoortenkaart is in 2005 samengesteld aan de hand van de toen beschikbare gegevens op bodemkaarten schaal 1:10 000 tot 1:50 000. Wanneer grondgebruikers van oordeel zijn dat hun percelen foutief zijn ingedeeld, dan hebben zij de mogelijkheid hun bedenkingen, gecombineerd met aanvullende bodemkundige informatie te laten beoordelen. Dit kan resulteren in wijzigingen in de grondsoortenkaart. De informatie op de grondsoortenkaart is van evident belang bij de uitvoering van het mestbeleid. De grondsoortenkaart is op internet in te zien en grondgebruikers kunnen de indeling van hun percelen raadplegen via Mijn.rvo.nl.

Beoogd resultaat

In dit project wordt de grondsoortenkaart beheerd en worden wijzigingen verwerkt op basis van ingestuurde gegevens. De wijzigingen worden doorgevoerd in:

  • Het landelijke GIS-bestand met de grondsoortenkaart;
  • In de pdf-files van de kaartbladen die op internet zijn in te zien. Voor geheel Nederland bestaat de complete set uit 109 aansluitende kaartbladen.

Elk half jaar worden de nieuwe pdf-files van gewijzigde kaartbladen aan RVO verstrekt. RVO verzorgd de publicatie op internet. Het bijgewerkt GIS-bestand wordt aan het einde van het jaar aan RVO verstrekt.

Werkwijze

Een verzoek tot wijziging, aangevuld met een actuele gedetailleerde bodemkaart van de percelen, wordt door landbouwers ingediend bij RVO. RVO stuurt de verzoeken door naar Wageningen Environmetal Research (Alterra). WER beoordeeld de gegevens. Bruikbare informatie wordt toegevoegd aan de database met basisinformatie voor de grondsoortenkaart. Vervolgens wordt per perceel opnieuw de dominante grondsoort vastgesteld. De uitkomsten worden door ER aan RVO gerapporteerd. Tot slot stelt RVO de indiener op de hoogte van de uitkomsten.

Wijzigingen in de toegekende grondsoort aan een perceel worden door WER doorgevoerd in het landelijke GIS-bestand en in de pdf-file van het betreffende kaartblad. In de periode vanaf de eerste publicatie van de grondsoortenkaart in 2005 tot eind 2017 zijn de gegevens van 686 grondgebruikers verwerkt.  

Publicaties