Project

Grote Sterns

Dit project draagt bij aan kennisontwikkeling om het effect van inrichting en beheer van ruimtelijke maatregelen op  voedselwebfunctioneren beter te kunnen afwegen t.b.v. de besluitvorming in water- en natuurbeleid, specifiek in het licht van kustbeschermingsmaatregelen.

Het Ministerie van LNV vraagt om inzicht en kennis over de te verwachten ecologische effecten van baggeren en zandsuppleties in buitendeltas van de Waddenzee. Dit project richt zich op het voedselwebfunctioneren van grote sterns die op zandspiering, haring en sprot vissen tijdens de broedperiode. De onderzoeksvraag is waar precies grote sterns hun vis voor hun kuikens vangen. In 2020 zijn 15 grote sterns op hun nest gevangen en voorzien van een GPS-logger. Er is een grote hoeveelheid gegevens verzameld ter beantwoording van de onderzoeksvraag. Deze gegevens worden in 2021 uitgewerkt in de vorm van een peer-reviewed wetenschappelijk artikel.

Publicaties