Project

Herkomst diervoedergrondstoffen

In het kader van de Nationale Eiwitstrategie en in de kringloopvisie van LNV zijn respectievelijk de doelen gesteld de afhankelijkheid van eiwit buiten Europa te verminderen en de kringlopen op het zo laagst mogelijke niveau te sluiten. Voor diervoeders betekent dit dat de overheid wil dat een groter deel van de grondstoffen vanuit NL/EU/Europa komt ten opzichte van buiten Europa. LNV heeft daarom behoefte aan een monitor die de herkomst van de grondstoffen die gebruikt worden in diervoeders weergeeft.

Om de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een dergelijke monitor te onderzoeken heeft LNV aan WUR een kennisvraag gesteld voor het opstellen van een kennisproduct. Deze vraag heeft geresulteerd in een interne notitie die is opgeleverd aan LNV en geeft in het kort weer dat het in principe mogelijk is een monitor te ontwikkelen.

Op basis van die notitie heeft LNV aan WUR gevraagd een projectplan voor het daadwerkelijk ontwikkelen van zon monitor op te stellen. In dit document doen wij een voorstel voor dit projectplan. De reeds geschreven notitie vormt de basis van dit projectplan, waarbij verschillende stukken uit de notitie hier terug zullen komen.

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een monitor voor de herkomst van diervoedergrondstoffen Inhoudelijk zal het onderzoek zich richten op: 1. Het totale gebruik van grondstoffen in diervoeders, 2. De herkomst van alle ge├»mporteerde grondstoffen en 3 gegevens over voersamenstelling, voeropname en dieraantallen. Deze onderdelen worden verder uitgewerkt in 4 werkpakketten. In eerste instantie zal dit gebeuren voor het jaar 2019, wanneer dit lukt zal ook de monitor voor jaar 2020 opgestelde worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens uit de sector kunnen onderdelen dieper of minder diep uitgewerkt worden. Vanwege het belang van de sector is overleg met de sector als apart werkplan opgenomen. 

Publicaties