Project

Impactanalyse NVWA-tarieven 2024

In het coalitieakkoord staat de afspraak dat het kabinet kostendekkende tarieven ambieert voor de retribueerbare activiteiten voor zover dit wettelijk en op grond van kabinetsbeleid is toegestaan. Jaarlijks is er een aanzienlijk deel van de kosten van de NVWA die zij thans niet in rekening brengt bij het bedrijfsleven (zogenoemde generieke demping). Deze komen nu voor de begroting van LNV. LNV is voornemens om met ingang van 1 januari 2024 de generieke demping volledig af te bouwen en de werkelijke kosten voor 2024 via retributies volledig door te gaan berekenen aan het bedrijfsleven rekening houdend met de vigerende regelgeving en kabinetsbeleid.  

De specifieke demping voor 2024 voor kleine slagers met een bedrag van €1,4 mln. (Europese Controleverordening biedt die mogelijkheid) en de demping van de kosten die voortkomen uit Reistijd=Werktijd met een bedrag van €8,6 mln. (Kamerstuk 33 835, nr. 201 en 212) wordt voortgezet (expliciete politieke wens).   Wageningen Economic Research is gevraagd om in het derde kwartaal van 2023 de effecten op alle sectoren (inclusief roodvlees) te onderzoeken, zodat kan worden beoordeeld of de hoogte van de NVWA-tarieven passen binnen het geldende kabinetsbeleid. De effecten van de nieuwe tarieven van de NVWA voor de verschillende sectoren worden door WEcR geevalueerd.

Publicaties