Project

Maatregelen (pakket) die bijdragen aan duurzaam bodembeheer

Het duurzaam beheren van landbouwbodems vormt de basis voor toekomstbestendige landbouw. Daarnaast is het een voorwaarde voor het realiseren van verschillende opgaven zoals voedselzekerheid en -kwaliteit, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit. Vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt er gewerkt aan het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL). Duurzaam bodembeheer is een complex begrip, moeilijk af te bakenen tot één definitie. Daarom ligt de focus op praktische invulling van het begrip. 

WUR Open Teelten werkt in opdracht van LNV aan een tabel van maatregelen die bijdragen aan duurzaam bodembeheer in de landbouw.

Het doel van dit project is:

  • Een werkwijze te ontwikkelen om maatregelen te beoordelen op basis van de mate waarin deze bijdragen aan duurzaam bodembeheer op minerale landbouwbodems op grond van hun effecten op diverse ecosysteemdiensten en toepasbaarheid binnen grondsoorten, sectoren en gewassen.
  • Een overzicht te geven van geselecteerde maatregelen en de mate waarin deze bijdragen aan duurzaam bodembeheer op grond van hun effecten op diverse ecosysteemdiensten en hun toepasbaarheid binnen grondsoorten, sectoren en gewassen.

Voor karakterisering van duurzaam bodem beheer wordt gebruik gemaakt van de ecosysteemdiensten categorisering uit het LANDMARK-project (www.landmark.eu) Voor het opstellen van de tabel gebruiken we diverse overzichten van bodemmaatregelen die reeds zijn opgesteld aangevuld met beoordelingen door experts.

De lijst met maatregelen is bedoeld gebruikt te worden in de landelijke monitoring van voortgang van toepassing van maatregelen voor duurzaam bodembeheer en om boeren inspiratie en handelingsperspectief te bieden over te nemen maatregelen. De maatregelenlijst is niet bedoeld om individuele boeren op te beoordelen omdat maatregelen specifiek zijn voor bepaalde grondsoorten en teelten en het maatwerk is wat waar kan en ook het gewenste effect heeft op diverse ecosysteemdiensten. Ook is de lijst in deze vorm niet geschikt om direct hieruit maatregelen te selecteren voor gerichte stimulering. 

Publicaties