Project

Marktbemonstering zeevisserij

Binnen het project Marktbemonstering zeevisserij wordt de aanvoer van zeevis door de commerciële visserij bemonsterd in de Nederlandse visafslagen. Deze bemonstering is een continuering van langlopende tijdseries die in sommige gevallen al in 1957 zijn begonnen. De biologische gegevens die per vissoort worden verzameld, omvatten onder meer lengte, gewicht, leeftijd, geslacht en geslachts-rijpheid van de vis. De gegevens worden gebruikt bij het vaststellen van de situatie waarin de visbestanden, waarop wordt gevist, zich bevinden.

Het project Marktbemonstering zeevisserij is een onderdeel van een Europese verplichting (DCF) op basis waarvan Europese Lidstaten verplicht zijn biologische gegevens van aangevoerde vis te verzamelen.

Projectdoelstelling

Door middel van bemonstering van de aanvoer van de visserij wordt informatie verzameld die, met soortgelijke informatie verzameld door andere landen, gebruikt wordt bij het analyseren van de toestand van de visbestanden in zee. De resultaten van deze analyses vormen de basis voor de ad­vie­zen aan LNV voor het beheer van de visserij in de Noordzee en Noordoostelijke Atlantische Oceaan. Daarnaast wordt ook bijgedragen aan de bemonstering van de Europese visserijen in de Oostelijke Atlantische Oceaan en de Pacifische wateren.

Werkwijze

In beginsel worden er representatieve monsters genomen op de belangrijkste visafslagen in Nederland. Sommige vissoorten zoals makreel en haring worden niet via de visafslagen verhandeld, maar worden rechtstreeks via de rederijen verkocht. Voor deze soorten zijn afspraken gemaakt met de schepen om zo de benodigde monsters te verkrijgen. Afhankelijk van de gewenste parameters wordt er ook vis gekocht op de afslagen en deze wordt verwerkt op het laboratorium van Wageningen Marine Research in IJmuiden.

Alle verkregen data wordt, na kwaliteitscontrole, opgeslagen in een centrale database en vervolgens verwerkt tot data die gebruikt kan worden in het internationale adviestraject.

Projectresultaat

Primair resultaat is het verzamelen en aanleveren van data over de samenstelling van de aangevoerde vangst die, samen met andere data, de basis vormt voor de adviezen aan LNV en de Europese Commissie voor de uitvoering van het Europees Visserijbeleid.

Secundair voedt de verkregen data andere verzoeken om advies, zoals studies naar impact van de aanlandplicht, het beoordeling van Good Environmental Status en biologische studies naar bepaalde vissoorten.

Producten

  • Database met steekproeven van lengteverdeling, leeftijd en biologische gegevens van de verzamelde monsters alsmede de bijbehorende vangstsamenstelling en visserijgegevens van de reizen waarvan de monsters zijn verzameld;
  • Jaarverslag met een overzicht van de bemonstering in het afgelopen jaar;
  • Lengte-leeftijd sleutels (Age-Length Keys, ALKs) voor de opwerking van de vangstgegevens van de aanvoer in Nederland voor de betrokken vissoorten t.b.v. toestandsbeoordeling ICES werkgroepen;
  • Deelname aan de relevante werkgroepen;
  • Verslagen -in de vorm van nota's- gericht aan collega's en beleidsvoerende overheden met een samenvatting van de resultaten en conclusies van de werkgroepen;
  • Update van de werkprocedures en protocollen (o.a. jaarlijks bijwerken handleiding marktbemonstering).
  • Project-inhoudelijke bijdragen aan website van Wageningen Marine Research, CVO en KennisOnline;
  • Bijdragen aan de rapportages over het afgelopen jaar;
  • Bijdragen aan de planning voor het komende jaar.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en SSTECFTECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek wordt op de website van CVO de toestand van de visbestanden en de internationale adviezen geactualiseerd. Nieuwsberichten van de Wettelijke taken Visserijonderzoek zijn te vinden op de website van Wageningen Marine Research.