Project

Methaan en ammoniak emissie in de varkenssector verder omlaag door aanpak van het voerspoor

Van de veehouderij wordt een belangrijke bijdrage gevraagd aan de reductie van de uitscheiding broeikasgassen (o.a. methaan) en ammoniak om in de toekomst landbouw en natuur netto klimaatneutraal te maken. Naast huisvestingsmaatregelen en aanpassing van mestmanagement op het varkensbedrijf, kan gerichte aanpak via de voeding en voerstrategie het methaan en ammoniak vormend vermogen van varkensmest beïnvloeden. De microbiële samenstelling van mest, die wordt beïnvloed door voersamenstelling, speelt ook een belangrijke rol bij vooral de vorming van methaan in zowel het darmkanaal als in de (meng)mest in de stal en bij opslag. In dit project wordt bestaande en nieuw in het project ontwikkelde kennis over effecten van voersamenstelling en op precisievoeding en circulariteit gebaseerde voerstrategieën op het methaan en ammoniak vormend vermogen van mengmest (mengsel van mest en urine) geëvalueerd en geïntegreerd. Toepassing van deze kennis door de sector helpt de bij de ontwikkeling van voerstrategieën om de methaan en ammoniak emissie door de varkenshouderij verder te verlagen.

Naast huisvestingsmaatregelen en aanpassing van mestmanagement op het varkensbedrijf, kan gerichte aanpak via de voeding en voerstrategie methaanvorming in het dier, het methaan vormend vermogen van mest en de emissie van ammoniak uit varkensmest beïnvloeden. In dit project wordt kennis en onderzoek over effecten van voersamenstelling en op precisievoeding en circulariteit gebaseerde voerstrategieën op het methaan vormend vermogen en ammoniak emissie uit mengmest (mengsel van mest en urine) geëvalueerd en geïntegreerd. Integratie vindt plaats in een rekentool waarmee dit potentieel voor verschillende voeders en voerstrategieën kan worden doorgerekend. De meest veelbelovende maatregelen om methaan en ammoniakuitscheiding integraal te verlagen worden in de praktijk geëvalueerd.

Publicaties