Project

Methode Milieu Footprint

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren is een levenscyclus of milieu-footprint analyse. Zowel ketenpartners als de markt vragen daarom toenemend om milieu-footprint berekeningen van tuinbouwproducten.

Nieuws: Eenduidige berekening milieufootprint met 'HortiFootprint'

Op 20 juli 2020 heeft een consortium van bedrijven het rapport 'HortiFootprint Category Rules' (HFCR) gepresenteerd. Dit rapport bevat rekenregels voor het berekenen van een milieu-footprint van tuinbouwproducten zowel voor zowel sierteelt als groenten en fruit. De methodiek is zoveel als mogelijk in lijn met de Europese richtlijnen en heeft als doel tot een objectieve en gestandaardiseerde methodiek te komen voor het berekenen van de milieu-footprint van tuinbouwproducten.

Het document is primair bedoeld voor professionals in de tuinbouwsector die zich bezighouden met duurzaamheidsbepalingen volgens de Life Cycle Assessments (LCA) methodiek en bevat eenduidige rekenregels voor de vijftien impactcategorieën in de berekening van de milieufootprint op productniveau. Denk daarbij o.a. aan de milieu-impact van productie op klimaat, landgebruik en uitputting van hulpbronnen. Toepassen van de rekenregels geeft inzicht in de milieu-impact van het product, waar nog verbetering mogelijk is binnen het bedrijfsproces en hoe de milieufootprint zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare producten.

Het consortium hoopt dat bedrijven de methodiek omarmen en willen meedenken over doorontwikkeling die plaatsvindt op Europees niveau binnen de 'Product Environmental Category Rules (PEFCR)' van de Europese Commissie. In dat kader werkt het consortium de komende jaren verder aan de Europese erkenning, waarbij de sierteelt als officieel traject is geselecteerd in de Europese 'transition phase' voor PEFCR.

Objectieve onderbouwing

Het rapport biedt met de eenduidige rekenregels een antwoord op de groeiende behoefte aan een gestandaardiseerde, objectieve en wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van de milieu-impact van tuinbouwproducten in de hele keten van 'grond tot mond' of van 'farm to fork', om in Europese Green Deal-termen te blijven. "De publicatie van deze Hortifootprint Category Rules is een belangrijke stap om aan de slag te gaan met het inzichtelijk maken van duurzaamheid op een integrale manier binnen de sector. Onze leden en klanten kunnen nu voor hun eigen producten de milieufootprint inzichtelijk maken en dit binnen hun keten gebruiken voor inspanningen en gesprekken over verduurzaming", aldus Daan van Empel, GroentenFruit Huis en Albert Haasnoot van Royal FloraHolland.

Download het hoofdrapport:

Download de samenvattingen:

Download de memo's:

Waarom een nieuwe methodiek?

In de tuinbouwsector is nog geen standaardmethodiek. Er zijn wel al rekentools die zijn gebaseerd op verouderde of niet-gestandaardiseerde methodieken en die kunnen daarom niet gebenchmarkt worden. Er is dus vraag naar een methodiek die breed wordt gedragen en waarmee op een eenduidige manier over de milieu-footprint van een tuinbouwproduct wordt gecommuniceerd.

In de afgelopen jaren heeft een groot aantal organisaties met de Europese Commissie ervaring opgedaan met het ontwikkelen van Europese milieu-footprint standaarden voor specifieke producten in 24 productcategorieën, zoals bijvoorbeeld verf, wasmiddelen, leer, zuivel, pasta, en bier. Deze ervaringen hebben ook algemene richtlijnen opgeleverd voor het opstellen van een productcategorie-specifieke methodiek.

Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis en Wageningen Economic Research hebben daarom een project geïnitieerd met cofinanciering van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, waarbij vooraanstaande partijen in en rondom het specifieke vakgebied betrokken zijn en zo veel mogelijk wordt aangesloten op de Europese ontwikkelingen.

Doel van het project

Het doel van deze samenwerking is om te komen tot een uniforme, ketengeaccepteerde standaard voor milieu-footprint berekeningen van tuinbouwproducten. Hierbij streven we naar internationale acceptatie van de methodiek. Er zal worden gericht op meerdere belangrijke milieu-themas, zoals klimaatverandering, toxiciteit, waterschaarste, en landgebruik. Deze afstemming in de sector is nodig om de vraag binnen de sector en van overheid en retailers consistent en volledig te kunnen beantwoorden.

Consortiumpartners

Het onderzoek is uitgevoerd door een team van experts van Wageningen Economic Research, Blonk Consultants en PRé Sustainability. Penvoerders zijn GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland. Daarnaast zijn MPS, ABN AMRO Bank N.V., Rabobank, Glastuinbouw Nederland en Stichting Benefits of Nature als consortiumpartners betrokken bij de ontwikkeling en hebben zij het project mede mogelijk gemaakt. Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie van LNV via Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Volgende fase

De constatering dat er geen eenduidige rekenmethode bestond om de milieu-impact van tuinbouwproducten in kaart te brengen, was in 2017 aanleiding om het project te starten. Deze gestandaardiseerde methode, sluit aan bij het programma van de Europese Commissie die sinds 2010 Europese standaards ontwikkelde voor 19 productcategorieën waaronder zuivel, bier en diervoeder. Met deze eerste publicatie kunnen bedrijven, LCA dienstverleners en onderzoekers aan de slag met de methodiek.

Publicaties