Project

Microlab

Om de maatschappelijke waarde van de verzamelde gegevens te optimaliseren, is het voor onderzoekers van andere instellingen onder strikte voorwaarden mogelijk toegang te krijgen tot individuele gegevens van het Bedrijven-Informatienet.

Hiermee worden de gegevensverzamelingen met een infrastructureel karakter zo veel mogelijk ten dienste gesteld van de ontwikkeling en instandhouding van de kennisinfrastructuur in Nederland. Beperkingen vloeien voort uit de privacywetgeving en de rechtsbescherming op het gebied van het intellectuele eigendom van Wageningen Economic Research en het ministerie van LNV.

Dit project is gericht op het laten functioneren van het Microlab (on site and remote access). Naast het behandelen van aanvragen volgens de vastgestelde procedure valt het beheer van de fysieke faciliteiten onder dit project.

Beoogd resultaat

Beschikbaarstelling van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Werkwijze

Activiteiten zijn afhankelijk van de binnenkomende vragen en lopen gedurende het hele jaar.