Project

Natuurinclusieve inrichting Cariben

Kleine tropische eilanden, waaronder de Caraïbische eilanden van het Nederlands koninkrijk, hebben een rijke biologische diversiteit en kennen een grote variatie aan wereldwijd bedreigde ecosystemen. Deze ecosystemen zijn van belang voor onder andere ecosysteemdiensten als kustbescherming en toerisme, maar ook voor erosiebestrijding en het bestendig maken van de eilanden voor klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn er allerlei factoren die ervoor zorgen dat er veel druk staat op zowel natuur als op andere vormen van landgebruik.

Urbanisatie, landbouw, toerisme en diverse industrieën nemen ruimte in, en hebben effect op hun omgeving. Zo hebben verschillende vormen van landgebruik, zoals landbouw, geitenhouderij en toerisme via erosie en sedimentatie een grote invloed op levensgemeenschappen in het kust- en zeemilieu.  

Gezien de uitdagingen op het gebied van toenemende biodiversiteitsverlies, populatiegroei, economische groei, en klimaatverandering dienen we kennis te ontwikkelen ten behoeve van een duurzame, natuurinclusieve ruimtelijke planningsbenadering, waar (duurzame) ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met het verhogen van zowel biodiversiteit als veerkracht van sociaal-ecologische systemen voor inkomens-, water-, voedsel- en energiezekerheid.  

Het gaat daarbij om kennis met betrekking tot:

  1. Veranderingen in landgebruik, inclusief habitats, op land en in zee
  2. Drukfactoren per habitat type/ecologisch systeem (bijv. overbegrazing, erosie, verstedelijking, verontreiniging, klimaatverandering en toerisme)
  3. Risicos voor de bevolking (bijv. verminderde kustbescherming, teruglopende inkomsten uit toerisme en verminderde water- en voedselvoorziening)
  4. Effectiviteit van implementatieprocessen van natuurinclusieve plannen en beleid

Op basis van 1, 2, 3 en 4: het ontwikkelen van een aanpak voor multidisciplinaire natuurinclusieve planvorming om biodiversiteit te bevorderen, om te voorzien in de huidige en toekomstige behoeften van de samenleving.

Aanpak

In dit project brengen we kennis bijeen over natuur- en landschapskwaliteit en over ecosysteemdiensten op land en zee, alsmede over de beïnvloedende factoren en risicos voor de bevolking, om te begrijpen wat randvoorwaarden zijn voor duurzame, natuurinclusieve ontwikkeling van land- en zeegebruik. We analyseren data en stellen kennis beschikbaar ten behoeve van beleidsvorming. In casussen onderzoeken we de mogelijkheden voor de implementatie van natuurinclusief land- en zeegebruik, gericht op het ontwikkelen van economische, sociale en ecologische randvoorwaarden voor succescolle implementatie. Hiermee leveren we voorbeelden van oplossingen voor sustainable development challenges waar veel Small Island Developing States (SIDS) mee kampen.

Publicaties