Project

Natuurinclusieve klimaatadaptatie van steden

Onder invloed van klimaatverandering verandert het weer in steden. Naar verwachting krijgen we bijvoorbeeld meer piekbuien, en meer warme, lange droge periodes. De maatschappelijk opgave om de stad leefbaar te houden betekent dus dat we de steden aan moeten passen aan veranderend klimaat. Een van de manieren om dat te doen is door oplossingen te kiezen gebaseerd op groen en water in de stad.

Deze optie biedt mogelijk ook voordelen voor stedelijke natuur en biodiversiteit en is daarmee natuurinclusief. In eerdere studies is het positieve effect van groen in de stad op natuur, en op leefbaarheid van stad in tijden van klimaatadaptatie al aangetoond. Natuurinclusieve klimaatadaptatie komt echter niet vanzelf van de grond. Er zijn diverse barrières (politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch of wettelijk) denkbaar die implementatie van klimaatadataptie maatregelen in de weg staan.

Financiering

Een van de problemen is financiering. Achter die term schuilen een aantal mogelijke problemen: split incentive: de kosten en baten komen niet altijd bij één en dezelfde persoon; ontbreken van economische waardering van baten; onzekerheid over kosten en baten; verschillende tijdsperspectieven: lange-termijn baten vs korte termijn investeringen; verantwoordelijkheid voor de investeringen in natuur en groen.

Met dit project willen we beter inzicht krijgen in de financieringsproblemen voor natuurinclusieve klimaatadaptatie. Meer gedetailleerd zijn de doelstellingen:

  • In contact treden met relevante actoren uit financiële wereld
  • Inzicht krijgen in logica van besluitvorming bij financiële instellingen t.a.v. natuurinclusieve klimaatadaptatie
  • Inzicht in de belemmeringen voor financiering van natuurinclusieve klimaatadaptatie
  • Aanbevelingen formuleren voor ontwikkeling van tools en kennis waarmee financiele instellingen geholpen kunnen worden om meer te investeren in natuurinclusieve klimaatadaptatie

Publicaties