Project

Natuurinclusieve landbouw: van verdienmodellen in niches naar opschaling

In dit project worden de voorwaarden onderzocht waaronder natuurinclusieve verdienmodellen in de landbouw op middellange termijn op grotere schaal kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt aangesloten bij de ervaringen van agrarische koplopers en andere ketenpartijen (inclusief erfbetreders), die al langer aan natuurinclusieve landbouw doen. Enerzijds bieden hun initiatieven zicht op de mogelijkheden en anderzijds wordt duidelijk wat de economische, ecologische en juridische barrières zijn die deze gedreven ondernemers ondervinden. Daarbij is de vraag aan de orde in hoeverre natuurinclusieve landbouw kan uitgroeien tot een belangrijke nichemarkt, dan wel tot de mainstream landbouwpraktijk.

Centraal in dit project staan de volgende vragen: Wat zijn de randvoorwaarden om met verdienmodellen vanuit niches een systeemverandering te realiseren ten behoeve van natuurinclusieve landbouw? Wat zijn de kansen die opschaling bevorderen en wat zijn de barrières die verandering belemmeren? Is er een rol weggelegd voor de overheid wat betreft het wegnemen van barrières, en zo ja, hoe dan?

Daarbij richten we ons in het eerste jaar op enkele concrete casussen, waarover al enkele jaren gezegd wordt dat ze kansrijk zijn. Daarbij staat de volgende vraag centraal: Welke mogelijkheden en barrières zijn er voor opschaling?

Publicaties