Project

Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek

De Nederlandse melkveehouderij is een weersgevoelige sector. Toekomstige veranderingen in temperatuur en neerslagpatronen, en frequentere en hevigereweersextremen zullen naar verwachting in toenemende mate invloed hebben op bedrijfsprestaties, zowel economisch als milieukundig. Dit raakt niet alleen aan gras- en gewasproductie, maar ook aan diergezondheid, -productiviteit, en -welzijn; prijzen van grondstoffen en zuivel; en bedrijfsvoering (bv. beweiding, bemesting). Door extreme droogte en hitte in recente jaren is klimaatverandering en de noodzaak tot aanpassing van de bedrijfsvoering op de agenda gekomen van melkveehouders, en is de tijd rijp voor een meer structurele aanpak in de ontwikkeling naar eenklimaatbestendige melkveehouderij.

Toekomstige veranderingen in het klimaat zullen naar verwachting in toenemende mate invloed hebben op zowel economische als milieukundige prestaties van Nederlandse melkveebedrijven. Ondanks dat er op deelterreinen redelijk wat kennis bestaat, ontbreekt het aan overzicht en kennis van individuele melkveehouders om locatie- en bedrijfsspecifieke klimaatrisicos goed in te schatten en effectieve keuzes te maken voor investeringen in klimaatadaptatie. Daarnaast mogen oplossingen op het melkveebedrijf niet ten koste gaan van sectorale duurzaamheidsdoelen of ontwikkeldoelstellingen op gebiedsniveau, zoals die voor natuur en drinkwatervoorziening.

Achterhoek

Het doel van dit project is het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor integraal klimaatbestendige ontwikkeling van melkveebedrijven in De Achterhoek. Het project levert inzicht in potentiële effecten van verwachte veranderingen in het klimaat op de melkveehouderij in de Achterhoek, en bouwstenen voor ontwikkeling naar een klimaatbestendig melkveebedrijf passend bij sectorale en regionale ontwikkeldoelstellingen. Kennisoverdracht is een kern onderdeel van dit project, om de kennis over klimaatadaptatie onder toekomstige gebruikers te vergroten en klimaatbestendigheid in de praktijk te bevorderen, zowel binnen als buiten de Achterhoek.

Publicaties