Project

Organische stof en uitspoeling

Een deel van de praktijk staat op het standpunt dat verruiming van organische mestgiften een positief effect heeft op de uit- en afspoeling van N. Volgens hen wordt het negatieve effect van ontijdige mineralisatie namelijk meer dan tenietgedaan door verhoging van de N-afvoer door gewassen en door extra denitrificatie. Bovendien zou kunstmest-N uitspoelbaarder zijn dan organische mest. Voornoemde hypotheses zijn in proeven en praktijknetwerken getoetst maar vooralsnog niet bevestigd. Omdat voornoemde kritische kanttekeningen desondanks herhaald blijven worden, is een beter fundament onder het Nederlandse mestbeleid wenselijk. Voorgesteld wordt daarom om op een uitspoelinggevoelige zandgrond een meerjarige veldproef aan te leggen waarin meststoffen met contrasterende samenstellingen worden vergeleken.

Vanaf 2018 wordt op een uitspoelinggevoelige zandgrond een meerjarige graslandproef aangelegd met mest- en kunstmestsoorten van verschillende samenstelling. Aan- en afvoerposten alsmede de aard van de verliezen zal per afzonderlijke behandeling worden gevolgd.

Publicaties