Project

Toestandsbeoordeling en beleidsadviezen visserij

De belangrijkste doelstellingen van het visserijbeleid zijn het in stand houden van de biologische rijkdommen van de zee en een duurzame en evenwichtige exploitatie van deze rijkdommen waarbij de impact van de visserij op de mariene ecosystemen zo beperkt mogelijk moet zijn. De besluitvorming ten aanzien van de te nemen beheersmaatregelen vindt plaats in de Raad van Europese ministers of is door deze gedelegeerd naar de Europese Commissie.

Projectdoelstelling

Binnen dit project worden de beleidsuitvoerende overheden geadviseerd over het beheer van vis­be­standen, de wijze van exploitatie door de visserij en de lange en korte termijn effecten van de exploi­tatie op deze bestanden alsmede op het mariene ecosysteem. De advisering is gebaseerd op de toe­standsbeoordeling van de visbe­standen, de toestand van de visserij, de situatie waarin de aquatische ecosystemen zich bevinden en evaluatie van beheersplannen.

Werkwijze

De advisering is gebaseerd op analyse van gegevens over de visserij en visbestanden die in andere projecten zijn verzameld. Ook worden visserijonafhankelijke gegevens afkomstig van hiervoor speciaal opgezette surveys (bestandsopnamen) gebruikt. In veel gevallen wordt nauw samengewerkt met onderzoeksinstituten in het buitenland. De analyse van de gegevens over visbestanden worden uitgevoerd door internationale werkgroepen, gecoördineerd door ICES en STECF voor Europese wateren. CECAF en SPRFMO coördineren voor de respectievelijke gebieden onder hun jurisdictie.

Projectresultaat

In het project worden adviezen gegeven over het beheer van de visserij op basis van actuele toestandsbeoordelingen van de belangrijkste visbestanden en ecosystemen. De adviezen worden in internationaal verband opgesteld.

Producten

 • Bijdragen aan internationale wetenschappelijke netwerken die adviezen produceren of voorbereiden ten behoeve van het visserijbeleid;
 • Bijdragen aan de beschrijvingen van de actuele toestand van de visbestanden en mariene ecosystemen;
 • Biologische adviezen voor het beheer van de visserij op visbestanden via internationale organisaties zoals ICES en STECF;
 • Presentatie van ICES adviezen aan Ministerie van LNV en overige belanghebbenden;
 • Werkdocumenten met analyses en tussenrapportages bestemd voor internationale werkgroepen en adviesorganen;
 • Bijdragen aan diverse nationale en internationale overlegstructuren m.b.t. visserijonderzoek en visserijbeheer;
 • Bijdragen aan dataopwerking ten behoeve van het visserijonderzoek en visserijbeheer;
 • Verslagen - in de vorm van nota's - gericht aan collega's en beleidsvoerende overheden met een samenvatting van de resultaten en conclusies van de werkgroen en adviesgroepen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting of presentatie worden gegeven;
 • Toelichting van beheersadviezen aan AC’s;
 • Voorlichting via vakbladen, pers, tv, radio en internet;
 • Deelname aan STECF
 • Project-inhoudelijke bijdragen aan website van Wageningen Marine Research, CVO en KennisOnline;
 • Bijdragen aan de rapportages over het afgelopen jaar;
 • Bijdragen aan de planning voor het komende jaar.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek wordt op de website van CVO de toestand van de visbestanden en de internationale adviezen geactualiseerd. Nieuwsberichten van de Wettelijke taken Visserijonderzoek zijn te vinden op de website van Wageningen Marine Research.