Project

Trends in fosfaatindicatoren

In 2027 dienen de doelen van de KRW bereikt te zijn of maatregelen moeten genomen zijn die het bereiken van deze doelen dienen. Voor fosfaat zullen de doelen van de KRW niet bereikt zijn vanwege de grote historische belasting van de Nederlandse bodem. Er zullen dan maatregelen getroffen moeten worden die op termijn wel de doelen van de KRW bereiken.

Het inzicht dat nodig is om deze maatregelen te ontwerpen vraagt inzicht in het beloop van de gecombineerde indicator bij fosfaatevenwichts­bemesting en gevolgen daarvan voor opbrengst en kwaliteit, fosfaatafvoer en gevolgen daarvan voor klassenindeling en hoogte van de fosfaatgebruiksnorm. Het voorgestelde onderzoek geeft de trends aan in dit beloop. Deze trends ondersteunen mede het nationaal watermodel/ANIMO. Hiermee kunnen trends van beoogde maatregelen verkend en berekend worden en getoetst worden op hun effectiviteit. Daarvoor dienen onderdelen van het nationaal watermodel gevalideerd te worden. De voorgestelde aanvullende meetprogramma’s bij de vier thema’s ondersteunen de beleidsvorming ter beantwoording aan de doelen van KRW in 2027.

Het onderzoek in dit project is additioneel aan het lopend onderzoek in project BO-43-012.02-001 met langjarige veldproeven met verschillend fosfaatmanagement op grasland en bouwland. Het aanvullende onderzoek dient ter ondersteuning van in het kader van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voorgenomen maatregelen die:

  • de indeling van fosfaatklassen verfijnen (5.3.1);
  • de fosfaatgebruiksnorm aanpassen (5.3.2);
  • de beoogde invoering van de gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van de bodem ondersteunen (5.3.5);
  • de effectiviteit van additionele bufferstroken onderzoeken t.a.v. de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit (5.5.2).

Het effect van verschillend fosfaatmanagement wordt onderzocht op veeljarige veldproeven op bouw- en grasland. Deze veldproeven monitoren het effecten van evenwichtsbemesting op opbrengst, kwaliteit, op fosfaatbodemfracties en op fosfaat­uitspoeling.

Aanvullend onderzoek

In 2017 is een syntheserapport geschreven over de periode 2000-2016. Op verzoek van het ministerie van LNV zijn onderwerpen voor aanvullend onderzoek geïdentificeerd. Dit project is de invulling van het verzoek. De onderwerpen ondersteunen beleid bij uitwerking in kader van het 6e actieprogramma en daaropvolgende 7e en 8e actieprogramma’s. Het voorgestelde onderzoek geeft een verdere uitwerking en verdieping bij maatregelen aangaande de indeling van fosfaatklassen, fosfaatgebruiksnorm, de gecombineerde indicator van de fosfaattoestand van de bodem en de effectiviteit van additionele bufferstroken. Het voorgestelde aanvullend onderzoek dient onderbouwing van trends in het beloop van de gecombineerde indicator gegeven opgelegde fosfaat managementstrategieën afgestemd op evenwichtsbemesting en doorwerking daarvan naar overschrijding van klassegrenzen, de frequentie daarvan, wijziging in de fosfaatafvoer en doorwerking daarvan in de fosfaatgebruiksnorm. Het aanvullend onderzoek wordt geïntegreerd in het lopend onderzoek van de veeljarige veldproeven. De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar bij verdere ontwikkeling van beleid.

Publicaties