Project

Update en extensie maatregelfiches stikstof normeren en beprijzen

Op 25 november 2022 heeft het kabinet in de zgn. Porthosbrief aangegeven dat het sterker gaat inzetten op beprijzen en normeren om zo gericht te sturen op verdere realisatie van de doelstellingen in alle sectoren. Hiermee worden emissies verlaagd, en tegelijkertijd prikkels ingebouwd om te verduurzamen, en wordt de aantrekkelijkheid van het bestaande stimulerend en subsidiërend instrumentarium vergroot. Tegelijkertijd wil het kabinet hiermee de inzet van aanvullend verplichtend instrumentarium, zoals onteigening, beperken.

Aangegeven is dat in het voorjaar 2023 een verdere uitwerking wordt opgeleverd. Dit bouwt voort op  de eerdere politieke opdracht die het kabinet heeft gegeven tijdens de voorjaarsbesluitvorming om meer normerend instrumentarium te verkennen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ambtelijke verkenningen ‘Normeren en beprijzen van stikstofemissie’ uit 2021 en ’Bestemming Parijs’. Ook wordt voortgebouwd op reeds bestaand en voorgenomen beleid, waarbij samenhang met het Nationaal Programma Landelijk Gebied en bestaand (klimaat- en luchtkwaliteits)beleid in acht worden genomen en nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij de sectorale doelen die in het begin van 2023 volgen.

Dit project bouwt voort op werk in 2021 waarbij onderzocht is in welke mate de uitstoot van NH3-vanuit de landbouw kan worden gereduceerd op basis van maatregelpakketten van het secretariaat van de werkgroep Normeren en Beprijzen. Wageningen Research heeft DG Stikstof een indicatief inzicht gegeven van de impact van bepaalde maatregelen- en maatregelpakketten door een doorrekening te maken voor elk van de maatregelen en gevraagde combinaties daarvan. De resulterende fiches, waarin de uitkomsten van de maatregelen/pakketten zijn samengevat, zullen worden herberekend.

Publicaties