Project

Verdienmodellen in landbouw en natuur: meta-analyse en verkenning

Sinds Rutte aan het roer staat, is de term ‘verdienmodel’ de economische uitdrukking van al zijn kabinetten. Het begon bij Minister Bleker, die fors bezuinigde op natuur, en natuurorganisaties opdroeg de eigen broek op te houden, en natuur als verdienmodel te zien (denk bijv. aan het bekende boek ‘Ondernemen met Natuur’). Ruim 10 jaar later is de focus verschoven van natuur naar de boer: ook hij moet een goed verdienmodel hebben, wil de verduurzaming slagen. Wat heeft ruim 10 jaar aan onderzoek naar verdienmodellen nu opgeleverd? Is er een rode draad te ontdekken? Wat zijn de lessen die we hieruit kunnen leren?   Elk jaar worden er nieuwe onderzoeken naar verdienmodellen gedaan, zonder dat er een goed overzicht is van wat er al is gedaan. En wat doen andere onderzoeksinstituten, kennisinstellingen en universiteiten aan onderzoek op dit gebied? Zo beschouwd geeft dit overzicht ook aan waar nog witte vlekken zitten: waar moeten we in de toekomst onze onderzoeksinspanningen op richten?

In dit project wordt een meta-analyse gemaakt van verdienmodellen bij landbouw en natuur met als doel bestaande verdienmodellen goed te begrijpen, evenals de belangrijkste ontwikkelingen die zich daarin hebben voorgedaan. Ook wordt gekeken waar er sprake is van witte vlekken en de rol van de context (‘omgeving’, locatie) bij verdienmodellen. De analyse moet helpen om inzicht te geven in de rol van verdienmodellen bij een gebiedsgerichte aanpak: hoe kunnen verdienmodellen de landbouw en terreinbeherende organisaties perspectief bieden in een context waar sprake is van specifieke gebiedsgerichte opgaven? De resultaten moeten bij voorkeur worden gepresenteerd in een toegankelijk overzichtsartikel, waar naar kan worden terugverwezen.

Publicaties