Landelijk gebied

(BO-43-122) - In Nederland is er sprake van een groot aantal ruimteclaims in het landelijk gebied. Landbouw, woningbouw, klimaatadaptatie, hernieuwbare energie en biodiversiteitsherstel vragen allen om een toekomstbestendige inrichting van de ruimte. Dit vraagt om een forse transitie ten opzichte van het huidige grondgebruik, waarbij het fysieke systeem van bodem en water het uitgangspunt vormt voor ontwikkelingen en niet de sluitpost.

Veel van de vragen en opgaven ten aanzien van het landelijk gebied komen samen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de uitwerking daarvan in de Provinciale en gebiedsprogramma’s. Eén van de centrale vragen voor de uitwerking van die programma’s is de vraag ‘Wat past waar wel?’ Daarbij wordt rekening gehouden met de kenmerken en grenzen van het fysieke systeem, de mogelijkheid om slim functies te combineren, en het streven naar kwaliteit van leven voor mensen én andere bewoners van het landelijk gebied. Het doel van dit MMIP is daarom het ontwikkelen van kennis voor de ruimtelijke opgaven van het landelijk gebied, zowel op nationaal als op gebiedsniveau, in bijzonder kennis die het Rijk, provincies en andere gebiedsactoren nodig hebben voor een gebiedsgerichte (en integrale) aanpak van de NPLG doelen, in combinatie met het ontwikkelen van handelingsperspectief voor agrariërs in de gebieden.

Projecten: