Droogstand op Maat (Dutch)

‘Droogstand op Maat’ is het vervolg op het onderzoeksproject Why Dry,
dat in september 2014 is afgerond. Binnen WHY DRY is het effect onderzocht van droogstandslengte (0, 30 of 60 dagen) op de melkproductie, energiebalans, koegezondheid, vruchtbaarheid, kalvergroei en het netto bedrijfsresultaat. De eerste resultaten laten zien dat een verkorte droogstandsstrategie interessant kan zijn voor specifieke koeien en bedrijven. ‘Droogstand op Maat’ richt zich op de optimale toepassing van een verkorte droogstand en onderzoekt de gevolgen voor zowel het individuele dier (rantsoen, welzijn, gezondheid), als het bedrijf (winstgevendheid) en de keten (milieu, antibioticagebruik). Het eerste
experiment binnen dit project wordt uitgevoerd op de Dairy Campus in Lelystad en zal in het voorjaar van 2016 afgerond worden.

Verschuiving energiebehoefte

In de huidige melkveehouderij is een droogstandsperiode voor afkalven van 6 tot 8 weken gangbaar. Deze droogstandsperiode resulteert in een maximale melkproductie in de volgende lactatie. Het begin van de lactatie gaat ook gepaard met veel gezondheidsproblemen. Dit wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan de negatieve energiebalans. Dit heeft als gevolg uitval van koeien en verhoogd antibioticagebruik. Resultaten van WHY DRY laten zien dat door het verkorten of weglaten van de droogstand de melkproductie voor een deel verschuift van deze kritische periode direct na afkalven naar de periode vóór afkalven, wanneer de koe juist gemakkelijk in haar energiebehoefte kan voorzien. Dit resulteert in een sterke verbetering van de energiebalans in het begin van de lactatie, maar het kost ook melk. Het melkproductieverlies varieert echter aanzienlijk tussen koeien. De verwachting van de onderzoekers van ‘Droogstand op Maat’ is dat productieverliezen beperkt kunnen worden door rantsoenaanpassingen en door een individuele benadering van de koe. Daaronder valt ook een individueel advies ten aanzien van het gebruik van droogzetters. Uiteindelijk zal de afweging voor een droogstandsstrategie ook afhankelijk zijn van het economisch resultaat en mogelijk ook de milieu-impact. Ook deze aspecten worden binnen ‘Droogstand op Maat’ in beeld gebracht.

Beslismodel voor een droogstand op maat

In fase 2 van Droogstand op Maat wordt een beslisboom ontwikkeld voor koe-specifiek droogstandsmanagement. Deze beslisboom wordt uitgevoerd in een mobiele app die beschikbaar komt voor Nederlandse veehouders. Het doel van ‘Droogstand op Maat’ is om hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van gezondheid en welzijn van melkvee, minder medicijn- en antibioticagebruik, en een beter bedrijfsresultaat.

Netwerken

‘Droogstand op Maat’ is onderdeel van de Publiek-Private-Samenwerking ‘Duurzame Zuivelketen’, en is gefinancierd door het Productschap Zuivel en het ministerie van Economische Zaken. Droogstand op Maat wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen de leerstoelgroepen
Adaptatiefysiologie, Diervoeding en Dierlijke Productiesystemen, Livestock Research en de Gezondheidsdienst voor Dieren. Bij de aanvang van ‘Droogstand op Maat’ is ook een netwerk van melkveehouders gestart, waarmee intensief informatie uitgewisseld wordt ten aanzien van praktijkervaringen en onderzoeksresultaten. In fase 2 zal een tweede netwerk starten van veehouders die interesse hebben om bovengenoemd beslismodel te testen op hun melkveebedrijf. Veehouders met interesse in een verkorte droogstand kunnen zich
voor het testen van dit beslismodel aanmelden, neem hiervoor contact op met Ariëtte van Knegsel.