Onderzoek van de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse

Systeemanalyse is een kwantitatief en multidisciplinair onderzoeksgebied dat zich richt op het combineren, uitleggen en communiceren van kennis uit natuur- en sociale wetenschappen en technologie. Milieusysteemanalyse is de toepassing van systeemanalyse op milieugebied met als doel het beschrijven en analyseren van de oorzaken, de mechanismen, de gevolgen en de mogelijke oplossing van specifieke milieuproblemen.

Al het onderzoek van de Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse valt binnen het thema Environmental change and Society. Binnen dit thema onderscheiden we twee onderwerpen: Pollution & Nutrients (bijv. oorzaken en gevolgen van vervuiling, stifstofstromen, onzekerheidsanalyse en schaalissues in modellering) en Ecosystem Services and Biodiversity (bijv. kwantificeren en waarderen van ecosysteemfuncties en –diensten). Binnen het bredere thema richten we ons vooral op klimaatverandering (bijv. effectbeoordelingen, mitigatie- en adaptatiestrategieën).

De ESA onderzoeksbenaderingen en- instrumenten omvatten onder andere:

  • Beoordelingsinstrumenten voor ecosysteemfuncties, -diensten en hun waardering,
  • Modellen die verschillende componenten, dimensies en schalen integreren,
  • Beslissingsondersteunende systemen voor geïntegreerd beheer van vervuiling en/of ecosystemen,
  • Geïntegreerde milieubeoordelingen met specifieke nadruk op participatieve methoden en
  • Methoden voor het analyseren en communiceren van onzekerheid.

Deze instrumenten worden toegepast om beleid en opties voor beheer verder te evalueren en ontwikkelen en om input te leveren voor nationale en internationale besluitvormingsprocessen.

De leerstoelgroep Milieusysteemanalyse neemt deel aan het Wageningen Instituut voor Milieu- en Klimaatonderzoek (WIMEK) dat behoort tot de Onderzoekschool Milieuwetenschappen (SENSE).