Gezonde en veilige voedselsystemen

Gezonde en veilige voedselsystemen

Bij eten denken we snel aan plezier, smaak en gezelligheid. Maar de zorgen rond ons voedsel groeien. Zo nemen voedingsgerelateerde ziekten als obesitas en diabetes type 2 schrikbarend toe. Ook ondervoeding, voedselveiligheid en voedselfraude vragen om aandacht. En ten slotte heeft ons consumptiepatroon grote gevolgen voor het milieu. Wageningen University & Research draagt met toegepast wetenschappelijk onderzoek bij aan een gezond en veilig voedselsysteem.

In het onderzoeksprogramma ‘Gezonde & veilige voedselsystemen’ ligt de focus op de invloed van veranderingen in de voedselproductie en -consumptie op de gezondheid en veiligheid van voedsel. Het programma sluit daarbij aan op andere onderzoeksprogramma’s binnen Wageningen University & Research die meer gericht zijn op circulariteit, duurzaamheid en voedselzekerheid. Onze onderzoekers hanteren hierbij een systeembenadering: we bestuderen de westerse voedselproductie en -consumptie van afzonderlijke voedselproducten in de context van het hele voedselsysteem, eetpatronen en de maatschappij. De kennis dient als basis voor interventies die gezonde en veilige voeding in een duurzaam voedselsysteem stimuleren.

Het onderzoeksprogramma Gezonde & veilige voedselsystemen rust op vier pijlers:

 1. Gezonde en veilige voedselproductie bevorderen
  In dit deelthema gebruiken we de methodologie van ‘reverse engineering’: we nemen de consumenten- en marktbelangen, veiligheid en kwaliteit als uitgangspunten voor de ontwikkeling van een nieuw ingrediënt, product of proces. We willen zo gezonde en veilige, alternatieven ontwikkelen die beter voorzien in de behoeften van consument en markt. 
 2. Gezondheid en veiligheid van voedselproducten
  In ons huidige voedselsysteem vindt de controle op gezondheid en veiligheid van voedselproducten vooral aan het eind van de keten plaats. In dit deelthema ontwikkelen we nieuwe of verbeterde sensortechnologie en diagnostiek die we kunnen gebruiken bij planten, voedsel en dieren. Hiermee kunnen veiligheidsrisico’s en fraude vroegtijdig worden opgespoord. Daarnaast werken we aan technologie waarmee de consument zelf met de smartphone risico’s kan detecteren. En ten slotte creëren we proefdiervrije testen als alternatieven voor dierproeven. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheden van non-invasieve methoden om de gezondheid van de mens vast te stellen.
 3. Gezonde, duurzame en veilige voedselkeuzes
  In dit deelprogramma willen we beter begrijpen hoe consumenten voedselkeuzes maken en hoe die keuze kan worden beïnvloed zodat zij kiezen voor gezonde en veilige producten. Zo werken we aan een nieuw model dat we kunnen gebruiken om in specifieke situaties invloed uit te oefenen op het gedrag van mensen. We zetten ook nieuwe technologieën in om de perceptie en het gedrag van consumenten beter te kunnen begrijpen.
 4. Gezonde en veilige productiesystemen waarborgen
  In dit deelthema kijken we naar het voedselsysteem als geheel om beter te begrijpen hoe microbiologische bedreigingen voor de mens in het systeem kunnen ontstaan. Met de opgedane kennis willen we beter kunnen voorspellen waar in de keten risico’s kunnen ontstaan en hoe deze te voorkomen zijn. Uiteindelijk moet de kennis bijdragen aan een gezonder voedselpatroon.

In dit onderzoeksprogramma werkt Wageningen Research (WR) samen het Ministerie van LNV en het bedrijfsleven aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voor de uitvoering ontvangt WR financiële middelen van LNV.

Meer lezen: