Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria

Het CVI adviseert de Minister bij de erkenning van laboratoria in het kader van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria. Bovendien is het CVI belast met het toezicht op reeds erkende laboratoria. Daartoe organiseert het CVI rondzendoefeningen en voert het controle bezoeken uit.

De Regeling erkenning is van toepassing op met name genoemde testen (zie hieronder). De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is belast met de uitvoering van de Regeling. Een laboratorium dat een erkenning wenst voor een bepaalde test, moet hiervoor een aanvraag doen bij de NVWA en daarbij een aantal gegevens overleggen. Binnen enkele dagen na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van de NVWA een ontvangstbevestiging toegestuurd.

  • De NVWA controleert of uw aanvraag volledig en duidelijk is ingevuld;
  • Als dat het geval is, stuurt de NVWA uw aanvraag door naar het CVI;
  • CVI beoordeelt administratief en door middel van een bedrijfsbezoek of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Regeling;
  • CVI stuurt de uitslag van de beoordeling naar de NVWA. Er kan om nadere informatie worden gevraagd;
  • Gedurende de gehele procedure zal uw aanvraag zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld;
  • De Minister neemt uiteindelijk een besluit over het toekennen van de (voorlopige) erkenning.
  • Er kan alleen overgegaan worden tot erkenning, indien uw laboratorium geaccrediteerd is of dat hiervoor (aantoonbaar) een aanvraag is gedaan.

Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria