Monitoringsprogramma Wilde Zwijnen in Nederland

Monitoringsprogramma Wilde Zwijnen

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) coördineert het monitoringsprogramma Wilde Zwijnen in Nederland vanaf 1 juli 2017. Bloedmonsters van geschoten wilde zwijnen worden getest op de aanwezigheid van antilichamen tegen klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest en de ziekte van Aujeszky.

Voor monitoring van de gezondheidsstatus van wilde zwijnen is een vrijwillig programma ingesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de varkenssector.

Verspreiding van dierziekten tegengaan

Het doel van dit programma is de aanwezigheid van bepaalde aangifteplichtige dierziekten bij de wilde zwijnen in Nederland te onderzoeken. Daarmee kan worden ingeschat of de wilde zwijnen een bedreiging vormen voor de verspreiding van besmettelijke dierziekten naar de reguliere varkenshouderij. Dit wordt gedaan door bloed te verzamelen van geschoten wilde zwijnen en een steekproef hiervan te testen op klassieke varkenspest (KVP), Afrikaanse varkenspest (AVP) en de ziekte van Aujeszky (ZvA).

Wat is onze rol?

WBVR draagt zorg voor het organiseren, inrichten en onderhouden van een landelijk netwerk voor het kunnen laten afnemen, inzamelen en aansluitend verzenden van bloedmonsters van geschoten wilde zwijnen. Jaarlijks zullen naar verwachting tussen de 800 en 1000 monsters worden verzameld door jagers en worden aangeboden aan WBVR. Ook verzorgen we jaarlijks een rapportage aan alle betrokken partijen met de resultaten van deze monitoring.