Private laboratoria (REAVL)

Informatie voor private laboratoria (REAVL)

Private laboratoria die officiële controletesten willen uitvoeren voor de Nederlandse overheid, zijn onderhevig aan de eisen van de Regeling Erkenning en Aanwijzing Veterinaire Laboratoria.(REAVL).

Aanvraag erkenning

Deze laboratoria dienen om te beginnen erkend te zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Een ISO 17025 accreditatie voor de betreffende test is daarbij één van de basiseisen. De aanvraag voor een erkenning wordt bij de NVWA ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier, en nadere informatie over de erkenning en de voorwaarden vindt u op deze website: NVWA - Laboratorium: erkenning.

Toezichtmiddelen

Laboratoria erkend in het kader van de REAVL staan onder toezicht van het bevoegde Nationale Referentie Laboratorium (NRL). In Nederland wordt dit toezicht uitgevoerd door de WOT-unit Besmettelijke Dierziekten, door het team “Toezicht REAVL”.

Voor dit toezicht kunnen verschillende toezichtmiddelen van kracht zijn. Welke toezichtmiddelen voor elke specifieke test van toepassing zijn, is vermeld in de REAVL.

Audits door Toezicht REAVL

Verplichte deelname aan ringtesten georganiseerd door Toezicht REAVL

Verplichte confirmatie van positieve testresultaten door het NRL

Verplichting om steekproefsgewijs monsters met een negatief testresultaat te laten confirmeren door het NRL

Regelmatige controle van eerste-lijnscontrolekaarten door Toezicht REAVL

Gebruik goedgekeurde testkits en reagentia

Private laboratoria zijn op grond van artikel 12 van de REAVL verplicht gebruik te maken van testen en reagentia die door het NRL een toelating hebben ontvangen. Vervolgens mogen alleen batches van deze testkits gebruikt worden die zijn vrijgegeven door het NRL. Aanvragen voor kit- en batchcontroles kunnen uitsluitend worden ingediend door de producent of distribiteur van de testkit. De testproducent/distribiteur ontvangt voor elke goedgekeurde batch een certificaat van goedkeuring. Dit certificaat bevat tevens informatie over het toegestane gebruik van de test. De producent is verplicht om dit certificaat bij te sluiten bij de levering van de testkit. Als laboratorium bent u verplicht te controleren of het certificaat aanwezig is bij de geleverde testkit. Op deze website vindt u een actuele lijst van goedgekeurde batches van de verschillende testkits. Bij eventuele discrepanties tussen lijst en certificaat, is het certificaat leidend.

Buitenlandse laboratoria

Buitenlandse laboratoria kunnen onder voorwaarden gelijk gesteld worden aan Nederlandse laboratoria die zijn erkend in het kader van de REAVL.

Dit kan uitsluitend indien het laboratorium door de bevoegde autoriteiten van het betreffende land is erkend voor het verrichten van de testmethode waarvoor gelijkstelling wordt aangevraagd. Als criterium geldt daarbij dat een gelijkwaardig kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau wordt bereikt als op basis van de eisen in de REAVL.

Een aanvraag voor gelijkstelling verloopt via de NVWA. U wordt geadviseerd zich goed op de hoogte te stellen van de eisen in de REAVL voor gelijkstelling.

Kosten

De kosten voor de verschillende toezichtmiddelen worden, met uitzondering van de controle van de eerste-lijnscontrolekaarten, bij het private laboratorium in rekening gebracht.